SECŢIUNEA a 2-a
Competenţa organelor jurisdicţionale

    ART. 48
(1) Plângerile sunt adresate în primă instanţă organizaţiilor judeţene/municipiului Bucureşti, respectiv comisiilor teritoriale de etică şi deontologie.
(2) Plângerile împotriva unor membri cu funcţii elective în cadrul OAMGMAMR, precum şi contestaţiile la hotărârile comisiilor teritoriale de etică şi deontologie se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR.
ART. 49
(1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile simple sunt de competenţa referentului numit de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei.
(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile grave revin în competenţa comisiei teritoriale de etică şi deontologie.
ART. 50
Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă nu pot face parte din organele de jurisdicţie competente să soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.
ART. 51
Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdicţie şi care au vreun interes în soluţionarea cauzei sau în care cauză sunt implicaţi în calitate de pârâţi soţii acestora, precum şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv sunt obligaţi să se abţină de la soluţionarea cauzei disciplinare, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii.
ART. 52
În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situaţiile descrise mai sus poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluţionarea cauzei.
ART. 53
Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau, după caz, Biroul executiv va dispune în maximum 3 zile înlocuirea membrului aflat în incompatibilitate.

    SECŢIUNEA a 3-a
Plângerea

    ART. 54
Dreptul de a face sesizare/plângere aparţine persoanei vătămate (pacient sau reprezentantul legal, după caz), precum şi membrilor OAMGMAMR.
ART. 55
(1) Plângerea/sesizarea se adresează filialei judeţene/municipiului Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia se depune plângerea, în termen de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni.
(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanţii legali.
(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.
(5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.
ART. 56
(1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conţine următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiţionarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva căruia se îndreaptă petiţia, locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiţionarului.
(2) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sancţionează cu neadmiterea acesteia.
ART. 57
(1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei.
(2) Introducerea plângerii după expirarea termenului de mai sus se sancţionează cu decăderea din dreptul de a face plângere pentru fapta respectivă.