SECŢIUNEA a 4-a
Procedura de soluţionare a plângerilor

    ART. 58
La primirea plângerii, biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti o înaintează referentului sau comisiei teritoriale de etică şi deontologie, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluziile.
ART. 59
În baza art. 58, comisia teritorială de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va dispune:
– respingerea plângerii ca nefondată;
– declanşarea procedurii de soluţionare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi prezentului statut.
ART. 60
Decizia de respingere a plângerii se emite de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi se comunică petiţionarului, cu motivare.
ART. 61
Soluţionarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni.
ART. 62
Procedura de soluţionare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancţiunii.

    Cercetarea faptei
ART. 63
Vinovăţia există atunci când fapta este săvârşită cu intenţie sau din culpă, prezintă pericol social şi este prevăzută în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi în prezentul statut.
ART. 64
Constituie abateri simple faptele:
a) prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;
b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;
c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;
d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.
ART. 65
Constituie abateri grave faptele:
a) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;
b) neacordarea primului ajutor medical;
c) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;
d) condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni privitoare la viaţa, integritatea fizică a persoanei sau ce are legătură cu exercitarea profesiei;
e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR şi cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;
f) orice faptă care îndeplineşte criteriile de individualizare a acesteia prevăzute în prezentul statut şi în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
ART. 66
(1) Adunarea dovezilor constă în: interogarea părţilor, martorilor, strângerea depoziţiilor, a înscrisurilor oficiale şi apelarea la orice alt mijloc de probă ce poate contribui la soluţionarea cauzei.
(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a depus plângere, la solicitarea comisiei de etică şi deontologie, echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei.
ART. 67
Solicitarea de opinii calificate constă în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competenţă maximă pe anumite domenii, de la caz la caz – medici, jurişti sau altor persoane abilitate.

    Propunerea sancţiunii
ART. 68
(1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum şi în procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:
a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;
b) pericolul social al faptei;
c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;
d) prezenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei;
e) modul şi mijloacele de săvârşire;
f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfăşurării anchetei.
(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancţiunii.
(3) Comisia teritorială de etică şi deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmeşte un referat de soluţionare către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care cuprinde pe scurt:
a) descrierea în fapt;
b) probele administrate;
c) concluzia comisiei teritoriale de etică şi deontologie;
d) încadrarea legală;
e) sancţiunea propusă a se aplica sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ori existenţa uneia sau a mai multor cauze care înlătură răspunderea disciplinară.