SECŢIUNEA a 8-a
Semnificaţia sancţiunilor

    ART. 86
Sancţiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare ale membrilor OAMGMAMR şi constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.
ART. 87
Departamentul de jurisdicţie, etică şi deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare şi evaluare spre monitorizare sancţiunile aplicate.

    SECŢIUNEA a 9-a
Prescripţia sancţiunilor disciplinare

    ART. 88
Sancţiunile disciplinare pronunţate se prescriu prin înlăturarea consecinţelor sancţionării, astfel:
a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
d) retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicţiei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară.
ART. 89
Cursul termenului prescripţiei se întrerupe în momentul în care s-a pronunţat o nouă sancţiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
ART. 90
Pe perioada aplicării unei sancţiuni pentru o abatere gravă, membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicţii:
a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;
b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripţie);
c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.
ART. 91
Refuzul membrilor OAMGMAMR de a colabora cu organele competente ale OAMGMAMR în soluţionarea abaterilor disciplinare constituie abatere simplă.
ART. 92
Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.
ART. 93
Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală.