CAPITOLUL VI
Departamente şi compartimente de specialitate

    ART. 35
(1) La nivelul Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România funcţionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi alte comisii propuse de Biroul executiv şi aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional.
(2) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti adoptă o structură organizatorică în concordanţă cu structura Consiliului naţional.
(3) Structura şi atribuţiile departamentelor, compartimentelor şi comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL VII
Patrimoniul, cotizaţiile şi alte surse financiare

    ART. 36
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are patrimoniu propriu, pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.
(2) Patrimoniul este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii.
(3) Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se constituie din următoarele surse, obţinute în condiţiile legii:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii lunare ale membrilor;
c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuă;
f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicitate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor OAMGMAMR vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional.
(5) Cotizaţia de membru al OAMGMAMR se încasează lunar de la fiecare asistent medical generalist/moaşă sau asistent medical pe statul de plată şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de încadrare, conform hotărârii Consiliului naţional.
ART. 37
(1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 3 luni se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului naţional, până la plata cotizaţiei datorate, perioadă în care atribuţiile preşedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 3 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional, conform prevederilor legale, şi se solicită blocarea contului filialei respective.
(2) Ridicarea sancţiunii se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale.
(4) Sancţiunea prevăzută la alin. (3) se aplică de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei respective.
ART. 38
Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, tarifele se stabilesc, după caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.