CAPITOLUL VIII
Răspunderea disciplinară

    SECŢIUNEA 1
Principiile anchetei disciplinare

    ART. 39
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcţie de gravitatea abaterii.
(3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical, precum şi ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.
ART. 40
(1) Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
c) suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănătăţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;
d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănătăţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplică de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(4) Fac excepţie sancţiunile aplicate conform art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, deoarece în acest caz competenţa revine consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 41
(1) Contestaţia împotriva deciziei consiliului judeţean/municipiului Bucureşti se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestaţia împotriva deciziei Consiliului naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.
ART. 42
Abaterile disciplinare săvârşite de membrii OAMGMAMR care exercită funcţii elective se cercetează de către Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, iar aplicarea sancţiunii se face de către plenul Consiliului naţional.

    Legalitatea
ART. 43
Ancheta disciplinară se desfăşoară în limitele prezentului statut, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
ART. 44
(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea cauzei.
(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârşirea unei abateri.
ART. 45
Respectarea demnităţii umane – orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii trebuie tratată cu respect şi demnitate umană.
ART. 46
Garantarea dreptului la apărare – orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii are dreptul de a se apăra prin orice mijloc legal considerat necesar; părţile implicate au dreptul la asistenţă juridică.
ART. 47
Limba în care se desfăşoară ancheta disciplinară şi procedura de soluţionare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul de a se exprima şi/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.