SECŢIUNEA a 5-a
Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară

    ART. 69
Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condiţiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.
ART. 70
Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacă săvârşirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situaţie în care nu se putea cunoaşte în mod vădit ilegalitatea şi nici nu se putea prevedea pericolul.
ART. 71
Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedeşte a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenţă.
ART. 72
Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.
ART. 73
Înţelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

    SECŢIUNEA a 6-a
Aplicarea sancţiunii

    ART. 74
(1) Aplicarea sancţiunilor este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, pentru abaterile simple, şi de competenţa Consiliului naţional, pentru abaterile grave.
(2) Excepţie fac sancţiunile aplicate pentru abateri prevăzute la art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.
ART. 75
Biroul executiv, respectiv biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti emite hotărârea de sancţionare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa.
ART. 76
Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:
a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;
b) arătarea organului competent care a dispus aplicarea sancţiunii;
c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;
d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;
e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;
f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;
g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;
h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, după caz.
ART. 77
Hotărârea adoptată se comunică în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandată: petentului, persoanei în cauză, filialei judeţene/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii.

    SECŢIUNEA a 7-a
Căile de atac

    1. Contestaţia
ART. 78
Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei vătămate, cât şi membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.
ART. 79
Sancţiunile emise de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti se contestă în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, la Biroul executiv al OAMGMAMR.
ART. 80
Contestaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;
b) indicarea deciziei de sancţionare care se contestă;
c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestaţia şi dovezile în susţinerea acestor motive;
d) semnătura petiţionarului.
ART. 81
Regulile procedurale cu privire la contestaţie sunt aceleaşi ca şi în cazul plângerii, cu excepţia situaţiilor în care sunt aduse noi probe/elemente în cauză. În astfel de cazuri, judecarea cauzei se face în funcţie de competenţă.
ART. 82
În condiţiile în care Biroul executiv admite contestaţia, Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va solicita comisiei teritoriale de etică şi deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.
ART. 83
Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în soluţionarea contestaţiei, poate dispune păstrarea sancţiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancţiunii aplicate sau respingerea contestaţiei ca nefondată.

    2. Acţiunea judecătorească
ART. 84
Este dreptul oricărei părţi să conteste hotărârea Comisiei naţionale de etică şi deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
ART. 85
Contestaţia se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză.