ANEXA 1

STATUTUL
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

CAPITOLUL I
Denumirea, sediul şi forma juridică

    ART. 1
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
(2) Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.
ART. 2
Sediul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în municipiul Bucureşti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1.
ART. 3
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită aceste profesii liberale de practică publică autorizate.
ART. 4
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are siglă, drapel, ştampilă şi însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

    ART. 5
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical.
ART. 6
(1) În realizarea obiectului său de activitate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile naţionale sau judeţene, are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;
c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;
d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi;
e) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical în exercitarea profesiei;
f) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluţionării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;
g) asigură respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;
h) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
i) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
k) elaborează şi adoptă Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;
l) întocmeşte, actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care acesta este publicat;
m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
n) asigură schimbul de informaţii cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
p) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;
q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, desemnează reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice;
r) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia;
s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul sănătăţii;
v) participă împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;
w) avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
x) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.
(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile sale naţionale sau judeţene, colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la realizarea următoarelor activităţi:
a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical din România;
b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare;
c) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;
d) elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;
e) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale, bazată exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;
f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;
g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
h) avizarea înfiinţării cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;
i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei şi a tematicilor de concursuri, examene, de acordare de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
j) susţinerea activităţii şi dezvoltării cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.
ART. 7
În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi.