OAMGMAMR salută alegerea noului Președinte ICN
octombrie 7, 2021
Participarea OAMGMAMR la Congresul Internațional al Consiliul Internațional al Asistenților Medicali
noiembrie 2, 2021

HOTĂRÂRE NR 45 / 26.10.2021- pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului national nr.36/2016 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

În temeiul art.53 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014 cu modificările și completările ulterioare,   

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în ședința extraordinară din data de 26 octombrie 2021, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.I Regulamentul electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/2016, se  modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.6

(1) Anunțul și calendarul privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale OAMGMAMR se vor afișa la sediul filialelor și al amplasamentelor de votare.

(2) Regulamentul electoral va fi publicat pe site-ul OAMGMAMR: www.oamr.ro.”

2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.8

(1) În vederea alegerii reprezentanţilor în Adunarea generală judeţeană/a Municipiului Bucureşti, președintele filialei poate înființa, prin decizie, subcomisii electorale la nivelul amplasamentelor de votare, formate din 2-3 membri, dintre care unul este președintele subcomisiei electorale.

(2) Subcomisiile electorale asigură buna desfășurare a procesului de vot la nivelul amplasamentelor de votare. La încheierea procesului de votare, membrii subcomisiei electorale desigilează urnele, întocmesc procesele – verbale de desfășurare a alegerilor la nivelul amplasamentelor, resigilează urnele și transportă în condiții de securitate urnele cu buletinele de vot  și procesele – verbale pe care le vor preda Comisiei electorale județene/municipiului București.”

3. La articolul 15, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a. asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale cu privire la alegeri și ale prezentului Regulament electoral, aduce, cu celeritate, la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului Regulament şi aplică deciziile Comisiei Electorale Centrale;”

4. La articolul 15, literele j)-k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”j. redactează procesul – verbal de desfăşurare a alegerilor;

k. redactează, în dublu exemplar, procesul – verbal de validare a rezultatelor finale ale alegerilor și înaintează un exemplar al acestuia către Comisia Electorală Centrală; ”

5. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.23

În termen de 24 de ore de la data constituirii Comisiei Electorale Centrale, aceasta comunică, prin preşedintele său, președinților filialelor județene / municipiului Bucureşti componenţa comisiei, funcţiile deţinute de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numărul de telefon/fax al sediului şi ale membrilor comisiei.”

6. La articolul 25, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

”j. primeşte procesele – verbale de validare a rezultatelor finale ale alegerilor, întocmite de Comisiile Electorale Județene/municipiului București; ”

7. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.27

(1) Dreptul de a alege aparţine numai membrilor OAMGMAMR care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR;

b) nu au fost sancţionați disciplinar.”

8. La articolul 27, alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) au calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani;”

9. La articolul 27, alineatul (2), litera c) se abrogă.

10. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Deciziile contestaţiilor de la nivelul Comisiilor Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti pot fi atacate la Comisia Electorală Centrală, în termen de 24 de ore de la data comunicării deciziei Comisiei Electorale Judeţene/a Municipiului Bucureşti iar Comisia Electorală Centrală are obligaţia de a le soluţiona în termen de 24 de ore de la data primirii acestora.”

11. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.38

Buletinele de vot se vor asigura în număr corespunzător, în funcție de numărul de alegători din filială.”

12. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.52

Comisia Electorală Judeţeană/ a Municipiului Bucureşti şi respectiv Comisia Electorală Centrală va afișa la sediul său data, locul şi programul de desfăşurare a votării, cu 3 zile înaintea votării.”

13. La articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În cazul constituirii subcomisiilor electorale, conform art.8, alin.(1) din prezentul regulament, președintele Comisiei Electorale Judeţene/a Municipiului Bucureşti predă președintelui subcomisiei electorale, în baza unui proces-verbal, urnele de vot sigilate, ștampila subcomisiei și buletinele de vot.”

14. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.60

După încheierea votării, președinții subcomisiilor electorale predau, în baza unui proces – verbal, președintelui Comisiei Electorale Județene/a Municipiului București, urnele cu buletinele de vot sigilate, ștampilele și procesele – verbale de desfășurare a alegerilor la nivelul amplasamentelor.”

15. La articolul 61, se introduce un alineat nou, alineatul (2) cu următorul cuprins:

”(2) În cazul înființării subcomisiilor electorale, Comisia Electorală Județeană/a Municipiului București va centraliza numărul de voturi exprimate pentru fiecare candidat, pe baza proceselor – verbale de desfășurare a alegerilor la nivelul amplasamentelor, întocmite de subcomisiile electorale.”

16. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.62

(1) Comisia Electorală Judeţeană/a Municipiului Bucureşti, subcomisiile electorale, respectiv Comisia Electorală Centrală va anula buletinele de vot care:

a) nu poartă ştampila Comisiei Electorale Judeţene/ a Municipiului Bucureşti, respectiv a Comisiei Electorale Centrale pe spatele buletinului, în partea dreaptă jos;

b) au altă formă sau model decât cele aprobate;

c) sunt albe, adică nu conţin exprimarea votului;

d) conţin alte menţiuni sau semne particulare decât marcarea cu semnul “X” în căsuţa din dreptul candidaţilor votaţi;

e) sunt completate greşit sau au mai multe opţiuni decât numărul de candidaţi prevăzut în prezentul Regulament Electoral.

(2) Buletinele de vot vor fi anulate prin menţiunea ”ANULAT” însoțite de semnătura și ștampila preşedintelui Comisiei Electorale Judeţene/ a Municipiului Bucureşti, a subcomisiilor electorale, respectiv a Comisiei Electorale Centrale.”

17. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 63

După numărarea voturilor, Comisia Electorală Judeţeană/a Municipiului Bucureşti, subcomisiile electorale și Comisia Electorală Centrală întocmesc un proces – verbal de desfășurare a alegerilor, în două exemplare, care va cuprinde:

– numărul alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot;

– numărul total al voturilor valabil exprimate;

– numărul voturilor anulate;

– numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat;

– numărul buletinelor de vot tipărite/primite;

– numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.”

18. La articolul 64, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Procesul de votare se va realiza pe buletine de vot separate, conform Anexelor 3-6, iar rezultatul numărării voturilor va fi consemnat în tabele separate, pentru care Comisia Electorală încheie procese – verbale separate, în câte două exemplare.”

19. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 65

Procesele – verbale încheiate de Comisiile Electorale pe durata desfășurării alegerilor vor fi semnate de toţi membrii acestora.”

20. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.66

(1) În baza procesului – verbal de desfășurare a alegerilor, Comisiile Electorale încheie, în dublu exemplar, procesul – verbal de validare a rezultatelor finale.  

(2) Comisiile Electorale Judeţene/a Municipiului Bucureşti vor înainta un exemplar al procesului – verbal de validare a rezultatelor finale, în termen de 24 de ore, la Comisia Electorală Centrală.”

21. Anexele nr.1 și 10 laRegulamentul electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 10 la prezenta hotărâre.

Art.II – Se aprobă organizarea și desfășurarea alegerilor organelor de conducere ale filialelor județene/municipiului București și ale organelor de conducere la nivel național conform Regulamentului  electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 36/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.III – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul național al  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Președinte, Mircea TIMOFTE

Articolul HOTĂRÂRE NR 45 / 26.10.2021- pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului national nr.36/2016 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România apare prima dată în OAMGMAMR.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455