ANUNT ANGAJARE!
septembrie 23, 2013
ATENTIE, EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2013, ORDIN!
octombrie 1, 2013

ATENTIE, EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2013!

                           ANEXĂ

 

NORME DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL

 

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1.(1) Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, laboranţi, laboranţi farmacie şi maseuri absolvenţi de liceu sanitar.

(2) În cuprinsul textului denumirea Odinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se înlocuieşte cu O.A.M.G.M.A.M.R, denumirea Ministerul Sănătăţii se înlocuieşte cu M.S.

(3) Examenul de grad principal se organizează de către Ministerul Sănătăţii  prin Direcţiile de Sănătate Publică judeţene a Municipiului Bucureşti, în colaboare cu  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România .

(4)  În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de Sănătate Publică, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România si filialele judetene şi a Municipiului  Bucuresti ale Odinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  vor avea următoarele atribuţii:

 

a) Ministerul Sănătăţii asigură:

– managementul examenului;

– elaboararea metodologiei;

– coordonarea comisiei de elaborare a subiectelor;

– avizarea comisiilor locale de examen;

– validarea rezultatelor;

– tipărirea certificatelor;

– transmiterea certificatelor către  O.A.M.G.M.A.M.R;

– stabilirea sumei de participare la examen prin Ordin al Ministrului Sănătăţii;

– stabilirea modului de repartizare a sumelor încasate de către  M.S şi O.A.M.G.M.A.M.R;

– încasarea sumei de participare pentru activitățile desfășurate de Ministerul Sănătății.

 

b) Direcţiile de Sănătate Publică judeţene/mun. Bucureşti asigură:

– desemnarea reprezentanţilor DSP  judetene / mun. Bucuresti în comisia de elaborare a subiectelor

c) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali asigură:

– managementul din punct de vedere al exercitării profesiei;

– desemnarea reprezentanţilor O.A.M.G.M.A.M.R în comisia de elaborare a subiectelor  ;

– întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiei de elaborare subiectelor, a testelor grilă, grilelor de răspuns, grilelor de corectare, a comisiei centrale şi efectuarea acestor plăţi, în limita bugetului stabilit;

– verficarea cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor judetene şi a municipiului Bucureşti ale O.A.M.G.M.A.M.R  şi înaintate comisiei centrale, care le transmite spre validare, Ministerului Sănătăţii;

– achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei, în limita bugetului stabilit;

– spaţiul necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor;

– activităţile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poşta electronică etc.) şi cheltuielile de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor, în limita bugetului

– preluarea dosarelor candidaţilor;

–  încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale;

– încasarea sumei de participare la examen pentru activitățile desfășurate de  O.A.M.G.M.A.M.R;

– virarea sumelor către filialele în baza documentelor justificative.

 

d) Filialele judetene /mun Bucuresti ale OAMGMAMR  asigura :

– înscrierea candidaţilor;

– logistica şi personalul necesar desfăşurării examenului;

– spaţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local;

– achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit;

– întocmirea documentelor necesare pentru plata: comisiilor locale, colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit;

– comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală;

– încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiilor locale.

Art. 2. – Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen, precum şi o comisie de elaborare a subiectelor.

Art. 3. – (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) verificarea dosarelor de înscriere în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.13 şi  art.14 – etapă eliminatorie;

b) test grilă de verificare a cunoştinţelor.

(2) Pentru a fi declaraţi „Promovaţi” candidaţii trebuie să obţină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

            Art. 4. – (1) Ministerul Sănătăţii publică  anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal.

(2) Anunţul de examen cuprinde:

a) specialităţile la care se organizează examen de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;

c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;

d) locul şi perioada de înscriere;

e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.

(3) Tematica şi bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialităţi, de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro şi  www.oamr.ro.

(4) Suma de participare la examen este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii.

 

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului de grad principal

 

Art. 5. – (1) Componenţa comisiei centrale de examen se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii, cu cel puţin 45 de zile înainte de data începerii examenului.

(2) Comisia centrală de examen este formată din:

a) preşedinte:

–  director din Ministerul Sănătăţii- Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare;

b) vicepreşedinţi:

– asistentul şef din Ministerul Sănătăţii;

– un vicepreşedinte al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

c) membri:

– 2    reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;

– 2 reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

d) secretar: un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

e) observator: un reprezentant al sindicatului reprezentativ conform legii.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul OAMGMAMR în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen împreună cu preşedintele OAMGMAMR.

Art. 6. – (1) Membrii comisiilor locale de examen sunt desemnaţi de către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Comisiile locale sunt avizate de preşedintele comisiei centrale de examen, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.

(2) Comisiile locale de examen au, fiecare în parte, următoarea componenţă:

a) preşedinte:

– preşedintele filialei locale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau persoana desemnată de acesta;

b) vicepreşedinte:

–  un reprezentant al  direcţiei de sănătate publică desemnat de către directorul executiv.

 

c) membri:

– 3 – 5 asistenţi medicali principali (în funcţie de numărul candidaţilor), din care unul va fi directorul de îngrijiri din  spitalul judeţean şi cel puţin un reprezentant din cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România filialele judeţene/filiala mun. Bucureşti– nominalizat de către conducerea filialei cu avizul OAMGMAMR ;

d) secretar: un reprezentant al filialei judetene / mun Bucuresti OAMGMAMR;

e) observator: un reprezentant al filialei judeţene/municipiului Bucureşti al sindicatului reprezentativ conform legii.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de preşedintele comisiei locale.

Art. 7. –  (1) Preşedintele comisiei centrale de examen stabileşte componenţa comisiei de elaborare a subiectelor. Aceasta va fi formată din 2-3 specialişti pentru fiecare specializare, care vor elabora subiectele, testul grilă şi grila de răspuns.

(2) Programul de lucru şi atribuţiile comisiei de elaborare a subiectelor sunt stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen.

(3) Comisia de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de către preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 8. – (1) Nu pot face parte din Comisia centrală de examen, comisiile locale de examen şi din comisia de elaborare a subiectelor, cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.

(2) La numirea în comisia centrală, în comisiile locale de examen şi în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.

Art. 9 – Preşedintele comisiei centrale şi preşedinţii comisiilor locale de examen, în funcţie de numărul de candidaţi şi de specialităţi, stabilesc şi alte colective pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au în atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum şi alte activităţi necesare bunei desfăşurăria examenului.

Art. 10. – (1) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea testelor grilă elaborate.

(2) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentelor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor, sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane.

(3) Persoanele care fac parte din comisiile şi colectivele prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2 la prezentele norme.

Art. 11.  Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt:

a) elaborarea anunţului de examen;

b) analizarea componenţei comisiilor locale de examen şi aprobarea acestora de către  preşedintele comisiei, în termenul prevăzut de prezentele norme;

c) coordonarea activităţii comisiei de elaborare a subiectelor;

d) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru păstrarea în condiţii de securitate a testelor grilă, grilelor de răspuns, grilelor de corectură şi instrucţiunilor de desfăşurare a testului grilă;

e) coordonarea activităţii de întocmire a documentelor de lucru, necesare pentru derularea operativă a testului  grilă şi pentru desfăşurarea şi finalizarea examenului.

f) elaborarea instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a testului grilă;

g) soluţionarea operativă a eventualelor probleme administrative şi organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a testului grilă;

h) analizarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii depuse la comisiile locale de examen.

Art. 12. – Atribuţiile comisiei locale de examen sunt:

a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;

b) preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor şi verificarea respectării condiţiilor de inscriere;

c) întocmirea listelor cu  candidaţii al căror dosar a fost declarat „Admis”;

d) instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului;

e) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului grilă;

f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea examenului, conform precizărilor comisiei centrale de examen;

g) stabilirea colectivelor care asigură supravegherea încăperilor în care se desfăşoară examenul şi condiţiilor optime pentru multiplicarea şi transportul în condiţii de securitate, a documentelor de examen primite de la comisia centrală de examen în sălile de examen;

i) înaintarea contestaţiilor către comisia centrală de examen, pentru soluţionare;

j) informarea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor nereguli apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, precum şi măsurile luate în aceste situaţii;

k) informarea comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului grilă, privind modul cum s-a desfăşurat proba.

 

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 13. – La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– şcoală postliceală sanitară;

– liceu sanitar;

– colegiu medical universitar;

– facultate de asistenţă medicală/moaşe;

b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă. La calculul vechimii nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.

c) au achitat suma de participare la examen.

 

Art. 14. – (1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a)     cerere de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la art. 13 lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

g) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Art. 15. – (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor judetene / mun Bucuresti ale O.A.M.G.M.A.M.R , în termenul stabilit prin publicaţia de examen.

(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis” sau „Respins ”.

(3) Lista candidaţilor declaraţi admişi la înscriere se afişează la sediul filialelor judetene şi a municipiului Bucureşti ale O.A.M.G.M.AM.R.

(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(5) Suma de participare la examen se restituie în următoarele situaţii:

– candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea examenului;

– candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.

Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 16. – Listele candidaţilor declaraţi admişi la înscriere în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, se transmit Ministerului Sănătăţii şi OAMGMAMR atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie.

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

Organizarea şi desfăşurarea examenului (test grilă)

 

            Art. 17. (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei centrale de examen elaborează testul grilă pentru fiecare specialitate.

(2) Testul grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore.

(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.

(4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Art. 18. (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului grilă şi a grilei de corectură cu două zile înainte de începerea examenului, la sediul OAMGMAMR.

(a) Din setul de 100 de întrebări se vor elabora 2 variante de test grilă şi grilele de corectură corespunzătoare fiecărei variante.

(2)  Testul grilă, grila de răspuns şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi vor fi păstrate în condiţii de securitate stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.

(3) Testul grilă şi grila de răspuns se vor transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea examenului, conform instrucţiunilor comisiei centrale.

(4) Grila de corectură se va transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea examenului.

(5) Testul grilă şi grila de răspuns se multiplică de către persoanele nominalizate de preşedintele comisiei locale, în condiţii de securitate, în spaţii stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/ şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta, pentru fiecare specializare în parte, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi, la care se asigură  şi o rezervă de 10% pentru testul  grilă, respectiv 20% pentru grila de răspuns.

(6) Grila de corectură se multiplică într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specializare.

(7) După multiplicare, comisia locală de examen  face pachete care conţin:

a) un plic/pachet sigilat cu testele grilă şi grilele de răspuns pentru specializarea asistent medical generalist;

b) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specializarea asistent medical generalist;

c) un plic/pachet sigilat cu testele grilă şi grilele de răspuns pentru celelalte specializări;

d) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru celelalte specializări;

e) pentru fiecare specialitate se desemnează un responsabil pentru grila de întrebări, care îşi asumă în scris responsabilitatea privind corectitudinea întrebărilor.

(8) Pachetele cu documentele de examen se transportă de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale,  în condiţii de siguranţă în sălile de examen.

Art. 19.  Exigenţe cu privire la formularea întrebărilor:

a) conţinutul să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 20. (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi.

(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul  grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte responsabilul de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.

(3) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:

a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua examenului până la ora 12.00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul  grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică;

b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului grilă;

c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;

d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;

e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test grilă şi o grilă de răspuns;

f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora, până la începerea probei;

g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele grilă şi grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „Anulat”, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test – grilă sau grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit.  f); la fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei;

h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen „Retras”; cei care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei, predau şi testul grilă;

i) întocmeşte proces verbal în cazul în care au loc evenimente deosebite, document semnat şi de supraveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă;

j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns;

k) verifică răspunsurile din grilă şi notează pe acestea punctajul obţinut;

l) după terminarea probei şi evaluarea grilelor de răspuns, ambalează în plicuri separate grilele de răspuns corectate, grilele cu menţiunea „Retras” şi, împreună, grilele nefolosite şi cele cu menţiunea „Anulat”; pe fiecare plic se menţionează sala, numărul de candidaţi şi numărul de grile;

m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul grilă şi, unde este cazul, procesul verbal prevăzut la lit. i).

Art. 21. În timpul desfăşurării testului grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, în afara memebrilor comisiei locale de examen.

Art. 22. (1) În ziua examenului responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 08.00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.

(2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.

(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber.

(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

(5) În prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului.

(6) În sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.

Art. 23. Pachetele conţinând testele grilă şi grilele de răspuns se deschid la ora 09.30, în prezenţa tuturor responsabililor de săli, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele grilă şi grilele de răspuns.

Art. 24.  (1) În ziua de examen la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test  grilă  şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.

(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specializarea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.

(3) Din momentul primirii testelor grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

(5) Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

(6) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila instituţiei organizatoare şi semnează.

Art. 25.  După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei. Testul grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.

Art. 26. (1) În ziua de examen, după ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură.

(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.

Art. 27. (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

(2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu.

(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.

(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

(5) Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare. Candidatul semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.

(6) După finalizarea procesului de corectare a grilelor de răspuns, responsabilul de sală, în prezenţa unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, ambalează şi sigilează toate grilele de răspuns şi catalogul probei într-un plic.

Art. 28. (1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.

(2) După soluţionarea contestaţiilor, la sediul filialelor  judeţene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR se afişează, pe specialităţi, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale obţinute de candidaţii în cadrul examenului de grad principal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 29. – (1) După finalizarea examenului de grad principal, comisia locală de examen întocmeşte „Procesul verbal privind examenul de grad principal desfăşurat în perioada ……………., judeţul/municipiul Bucureşti…………, conform anexei nr. 3 la prezentele norme.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării examenului, comisiile locale de examen trimit comisiei centrale de examen, prin poştă/curier şi în format electronic, procesul verbal prevăzut la alin. (1) şi tabelele nominale, pe specialităţi, cu rezultatele finale obţinute de candidaţi.

Art. 30. În termen de 3 luni de la finalizarea examenului de grad principal, Ministerul Sănătăţii întocmeşte şi eliberează adeverinţele de grad principal, conform anexei nr. 4 la prezentele norme.

Art. 31.  Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.

Art. 32. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

                                                                                                                                       la norme

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………….……………….…………..………. ,

                                                                                                (numele şi prenumele)

C.I./B.I. sr. ……… nr. ………………. membru al ……………………………………………………………………………………………………………,

(se trece comisia centrală/locală de examen sau colectivul de specialişti)

declar pe propria răspundere că am/nu am rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ……………………………………. .

 

 

 

 

……………..……………..……….                                                                                               …….………..……..………..

                     (semnătura)                                                                                                                                     (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ANEXA NR. 2

                                                                                                                                       la norme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

 

 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………….………………………..………. ,

                                                                                                (numele şi prenumele)

C.I./B.I. sr. ………… nr. ……………………………….. , declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea asupra întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi asupra datelor, documentelor şi informaţiilor care contribuie la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea …………………………………………………… , cu excepţia celor date publicităţii.

 

Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi.

 

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei.

 

 

 

……………..……………..……….                                                                                               …….………..……..………..

                     (semnătura)                                                                                                                                     (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ANEXA NR. 3

                                                                                                                                       la norme

      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                  

Comisia judeţeană/municipală de examen

 

…………………………………………………………

                     (se trece judeţul/Bucureşti)

 

 

 

PROCES VERBAL

privind examenul de grad principal desfăşurat în sesiunea ………………………….. ,

judeţul/municipiul Bucureşti ……………………….………….

 

 

I. DATE STATISTICE

 

– numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;

– numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;

– candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins”, precum şi motivul respingerii;

– numărul candidaţilor declaraţi „Promovaţi” şi „Nepromovaţi“, pe specialităţi;

– punctajul maxim şi minim obţinut la testul – grilă;

 

            II. REZULTATE OBŢINUTE

 

– aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;

– numărul responsabililor de săli şi a supraveghetorilor;

– incidente/abateri de la norme apărute pe timpul desfăşurării examenului şi modul de soluţionare;

– contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;

– apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;

– modul cum a fost asigurată paza şi securitatea documentelor de examen.

 

            III. PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL

 

            COMISIA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ DE EXAMEN ……………………………………..

(se trece judeţul/Bucureşti)

 

………………………………………………………………..                                      ……………………………………….

(se trece funcţia şi persoana din cadrul comisiei)                                                       (semnătura)

 

………………………………………………………………..                                      ……………………………………….

 

………………………………………………………………..                                      ……………………………………….

 

………………………………………………………………..                                      ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

Seria …….. nr. ………..

TS

 

 

 

 

A D E V E R I N Ţ Ă

 

Domnul/Doamna …………………………………………………………………………………………………………………,

 

născut/ă în anul ……………….……, luna ……..…..………….…………..……………, ziua ………..…….., în localitatea

 

……..………………………………………………..………………… , judeţul ……………..……………………….….…., de profesie

 

……………………………………………..………………………………………………, absolvent/ă a …….….……………………………

 

……………………………………………………………………………..…………………………….……..……, promoţia ……….…………,

 

în specializarea ……………….…………………………………………………………………………………………., a promovat

 

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL,

 

sesiunea …..……………………………………………….., în specializarea ……………….……………………….………………

 

………………………………………………………………. , cu nota ……………………… .

 

Prezenta adeverinţă asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                ASISTENT ŞEF

 

 

          ………………………………………………………                         ………………………………………………………

L.S.                                                                                                          L.S.

 

 

 

Nr. …………………1)

Data eliberării: …………………………..

1)       Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.