Formulare tipizate
mai 16, 2020
Anunt procedura eliberare documente online 2020
mai 16, 2020

Anunt Important Reavizare 2020

Începând cu data de 02.12.2019 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2020 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.c         

Acordarea avizului pentru anul 2020 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente: 

1.  Cerere pentru acordarea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.c

2. Copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), obligatoriu valabilă pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

Valoarea minimă a riscului asigurat este:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale,  laboratoare, echivalentul în lei,  al  sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

d) 20.000 euro pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)

Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

3. Numărul mimim de 30 credite EMC obtinute în anul 2019 din care 15 credite realizate obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani. Efectueaza credite doar asistentii medicali care au profest mai mult de 6 luni in anul 2019.

Asistentii medicali care aveau obligativitatea efectuarii cursului de RCR in anul 2019 si depun dosarul de reavizare fara acest curs, au obligatia efectuarii celor 30 de credite pentru eliberarea avizului, cursul de RCR urmand sa-l recupereze in anul 2020.

Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Constanța, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor integrale la revista „Ars Medica”, „Viaţa Medicală”, etc ;

4. Dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi. Calculul cotizatiei de membru se face in baza extrasului din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 7 zile de la data emiterii;


5. Certificatul de membru în original.

6. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după diploma de studii;

Asistentii medicali care au promovat Examenul de grad principal sesiunea 2019 vor depune la dosarul de reavizare copie dupa certificat de absolvire, in vederea schimbarii certificatului de membru si eliberarea avizului cu grad principal.

7. Copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz (decizie incetare loc de munca anterior, contract individual de muncă nou etc.);


8. Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea activităţii – pentru perioade mai mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

9. copii dupa documente care atestă alte schimbări (exemplu: schimbarea numelui – copie certificat de căsătorie/ hotărâre de divorţ după caz etc.);

10. copie dupa Cartea de identitatepentru actualizarea datelor în Registrul Unic.


NOTĂ: 

Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea/exercită profesia de asistent medical vor depune şi Certificat Medical tip A5 în vederea eliberării avizului anual.aa

PE FIECARE COPIE DEPUSĂ LA DOSAR, TITULARUL VA ÎNSCRIE MENŢIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL”

ŞI SE VA SEMNA.

ATENTIE!!!

Dosarul de reavizare este considerat complet şi poate fi procesat doar atunci când toate condiţiile sus menţionate sunt îndeplinite.

Eliberarea certificatelor de membru şi a avizelor de liberă practică se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, numai titularului de drept sau unui împuternicit cu procură notarială, pe bază de semnătură.

Avizul anual de liberă practică se va elibera numai dacă sunt îndeplinite condiţiile conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care una din condiţiile amintite mai sus nu este îndeplinită dosarul se consideră RESPINS, reluându-se procedura la cererea solicitantului după completarea dosarului. Termenul de procesare al dosarelor redepuse este de 15 zile lucrătoare de la data redepunerii.

Pentru a scurta timpul de predare-primire al dosarelor, unitatile sanitare care doresc sa desemneze un reprezentant pentru colaborarea cu filiala, sunt rugate sa ne contacteze la adresa de e-mail: oamr_cta2004@yahoo.com.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455