Anunț angajare Euromaterna
august 20, 2021
Informații desfășurare examen de grad principal 2021
august 30, 2021

Anunț angajare Centrul de Medicină Navală

Centrul de Medicină Navală, cu sediul în localitatea Constanța, stada Dezrobirii nr. 80, județul Constanța, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual de execuție:

 • Asistent medical la cabinetul dermatovenerologie, cu specializarea asistent medical generalist”, studii postliceale, vechime în specialitatea postului minim 6 luni – (1 post);
 • Asistent medical la cabinetul medicină dentară, cu specializarea asistent medical generalist”, studii postliceale, vechime în specialitatea postului minim 6 luni – (1 post).

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– dosar cu șină;

– cerere de înscriere la concurs adresată comandantului UM 02125 (Centrul de Medicină Navală) – se completează în momentul depunerii dosarului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

– copia actului de stare civilă, dacă este cazul;

– copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– certificat de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs, în copie;

– poliţa de asigurare malpraxis, după caz, în copie;

– dovada/înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverințelor care atestă vechimea în muncă, și/sau specialitatea studiilor, experiența în domeniul postului;

– cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să ducă la incompatibilități cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs. Neîndeplinirea acestei condiții duce la imposibilitatea de a participa la concurs;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința medicală va conține, în clar, numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

– curriculum vitae;

– acordul scris al persoanei care dorește să candideze, privind verificarea în obținerea autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarat ”admis” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului.

Documentele vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor acestora.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.09.2021, ora 15:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Medicină Navală, în localitatea Constanța, stada Dezrobirii nr. 80, județul Constanța, persoana de contact, plutonier adjutant principal Anghel Nicolae, 0241-655650 int. 409.

Condiții generale pentru ocuparea postului:

are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul stabil în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unirtățile sanitare abilitate;

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice cerințelor postului scos la concurs;

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 1. Absolvirea unei școli postliceale cu profil sanitar cu specializarea asistent medical generalist sau studii echivalente acestora;
 2. Vechime ca asistent medical sau în specialitatea funcției – minim 6 luni.
 3. Cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft OFFICE).
 4. Nivelul de acces la informații clasificate este ”secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarat ”admis”.
 5. Spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, rezistență la stres.

Calendarul desfășurării concursului:

Selecția dosarelor de concurs:

– depunerea dosarelor de înscriere – în perioada 26.08.2021-08.09.2021;

– selecția dosarelor de înscriere – în perioada 09.09.2021-10.09.2021;

– afișarea rezultatului selecției dosarelor- în data 10.09.2021, până la orele 15:00;

– depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selectării dosarelor – începând cu data 10.09.2021 până la data 13.09.2021 orele 15:00;

– soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor până la data 14.09.2021 orele 15:00.

Susținerea probelor de concurs:

– susținerea probei scrise, de către candidații declarați ”admis” la selecția dosarelor- în data  de 16.09.2029 ora 11:00;

– corectarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatului la proba scrisă- în data de 17.09.2021 până la orele 15:00;

– depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise-începând cu data 17.09.2021 până la data 20.09.2021 orele 15:00;

– soluționarea contestațiilor cu privire la proba scrisă și afișarea rezultatelor-până la data 21.09.2021 orele 15:00;

– susținerea probei practice, de către candidații declarați ”admis” la proba scrisă- în data  de 22.09.2021 ora 09:00;

– corectarea lucrărilor practice și afișarea rezultatului la proba practică- în data de 23.09.2021 până la orele 15:00;

– depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei practică-începând cu data 23.09.2021 orele 15:00, până la data 24.09.2021 orele 15:00;

– soluționarea contestațiilor cu privire la proba practică și afișarea rezultatelor-până la data 27.09.2021 orele 15:00;

– susținerea interviului, de către candidații declarați ”admis” la proba scrisă – în data de 28.09.2021, începând cu ora 09:00;

– afișarea rezultatului la interviu – în data 29.09.2021 până la orele 15:00;

– depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului – începând cu data 29.09.2021 până la data 30.09.2021 orele 15:00;

– soluționarea contestațiilor cu privire la interviu și afișarea rezultatelor – până la data 01.10.2021 orele 15:00;

– afișarea rezultatelor finale ale concursului – în data 01.10.2021 până la orele 15:00;

– prezentarea la post a candidaților declarați ”admis”-până la data 16.10.2021.

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Medicină Navală, din strada Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control acces al Centrului de Medicină Navală (adresa specificată mai sus) și pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro;
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă, proba practică și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0241-655650 interior 409 sau la sediul Centrului de Medicină Navală.