Știri din Bruxelles #21 | Anul 2020
iunie 24, 2020
Demersuri ale președintelui OAMGMAMR în sprijinul profesiei în mandatul de președinte al Consiliului European al Asistenților Medicali (ENC)
iulie 2, 2020

Repere ale implicării OAMGMAMR în programul de revalorizare

La data de 11 mai 2020, Comisia Europeană a publicat Raportul[1] către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a anumitor elemente noi introduse de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) {SWD(2020) 79 final}. Astfel, Comisia a îndeplinit cerința de raportare prevăzută la articolul 60 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva 2013/55/UE.

Raportul prezintă rezultatele programului special de revalorizare pentru asistenții medicali din România, constituind baza pentru revizuirea dispozițiilor referitoare la regimul drepturilor dobândite aplicabil asistenților medicali generaliști din România.

În document, sunt menționate etapele procedurale, eforturile administrative și normele române de implementare a programului amintit. De asemenea, se precizează că statele membre au primit de la autoritățile române toate informațiile solicitate și că, în urma analizei acestora, nu au fost obiecții cu privire la propunerea României ca absolvenții programului amintit să beneficieze de recunoaștere automată pe viitor.

Obținerea recunoașterii automate pentru asistenții medicali cu formare anterioară aderării a fost asumată ca o prioritate a agendei de reprezentare europeană de către conducerea OAMGMAMR, organizația implicându-se, alături de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, intens și activ în fiecare etapă, participând la negocieri, la organizarea cu sprijinul filialelor a sesiunilor de formare-formatori, la elaborarea proiectelor normelor de implementare și respectiv  la avizarea  acestora.

Contextul inițierii demersurilor administrative a fost reprezentat de situația cu care se confruntau asistenții medicali generaliști din România, cu formare anterioară 2007 care doreau  să lucreze într-un alt Stat Membru UE și care, în vederea recunoașterii titlului de calificare dobândit în România și a obținerii dreptului de liberă practică pe teritoriul Statului Membru- gazdă, erau obligați de organizațiile de reglementare din Statul membru-gazdă  la efectuarea unor măsuri compensatorii (cursuri, stagii de pregătire etc.). Conform prevederilor normelor europene, Statul Membru- gazdă poate condiţiona recunoaşterea calificărilor, de îndeplinirea de către solicitant a unei măsuri compensatorii (o probă de aptitudini sau un stagiu de adaptare de cel mult trei ani).

Obiectivul urmărit de România a fost acela de a organiza în țară un program special pentru ca formarea asistenților medicali generaliști, dobândită anterior  datei de 1 ianuarie 2007, să îndeplinească cerinţele minime prevăzute de  directiva  europeană în vigoare, iar absolvenții cursurilor să beneficieze de recunoaștere automată pe teritoriul Uniunii Europene, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale, fără a mai fi nevoie să efectueze măsuri compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice sau alte examene). Astfel, profesioniștilor care au obținut calificările înainte de aderarea României la UE urma să li se permită, ulterior finalizării programului să își revalorizeze calificările pentru a respecta aceste cerințe minime la nivelul UE.

Au fost, astfel, inițiate negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene și cu ai Statelor membre, întrucât un astfel de program de revalorizare putea fi instituit doar prin modificarea directivei 2005/36/UE și doar cu acordul tuturor Statelor Membre.

În urma unui proces de consultare intens cu reprezentanții Comisiei Europene, a fost definit un program de revalorizare. Așa cum se menționează și în raportul Comisiei, redat în cele ce urmează, conținutul programului a fost discutat în perioada 2012-2014 cu Comisia Europeană și cu experți din statele membre (Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Irlanda, Malta, Polonia, Italia și Marea Britanie). Experții au analizat în detaliu cursurile de formare pe care România le-a pus la dispoziție în trecut la nivelul învățământului terțiar nonuniversitar și al celui superior, pentru a stabili măsura în care acestea respectau cerințele minime în temeiul Directivei 2005/36/CE (numărul de ore, ani de studiu, discipline de formare, abilități, cunoștințe și competențe de dobândit). Cursurile de revalorizare au fost concepute pentru a acoperi lacunele identificate în programul de formare.

În urma evaluării efectuate de experții statelor membre și a altor schimburi de informații, proiectul de program a fost adaptat astfel încât să țină seama de feedback, de exemplu de cerințele de admitere, numărul de ore de formare și supravegherea în timpul formării clinice.

Pentru punerea în aplicare a programului de revalorizare la nivelul învățământului terțiar nonuniversitar, OAMGAMR a susținut, inclusiv financiar, organizarea a opt sesiuni de formare a formatorilor cu experți din cinci state membre (BE, DK, IE, PL și UK) derulate în perioada 2013-2014 de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

Sesiunile s-au derulat la București, Craiova, Brașov, Arad, Cluj, Constanța, Galați și au fost instruite un număr de 63 de cadre didactice din școlile postliceale la nivel național și 43 de membri ai OAMGMAMR.

România a pus în aplicare programul final pentru asistenți medicali prin intermediul Ordinului comun nr. 4317/943/2014 al Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Sănătății, avizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  Prin Ordinul nr. 5114/2014 a fost  aprobată Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 , pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar(publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015, act normativ, de asemenea avizat de OAMGMAMR.

Prezența organizației alături de cele două ministere în acest demers ne-a onorat și ne-a responsabilizat, oferindu-ne în același timp recunoașterea unui parteneriat de încredere și un înalt statut organizațional.

Programul a demarat în anul academic 2014-2015 și, potrivit informațiilor furnizate de  Ministerul Educației și Cercetării din România, peste 3 000 de absolvenți ai învățământului terțiar nonuniversitar și 23 de absolvenți ai învățământului superior l-au finalizat până la sfârșitul anului academic 2018-2019.

România a prezentat programul statelor membre în cadrul Grupului de coordonatori pentru recunoașterea calificărilor profesionale, în lunile martie și mai 2018. Experții statelor membre au analizat informațiile și documentele furnizate de România și au trimis Comisiei feedback cu privire la rezultatele programului. România prin OAMGMAMR cu sprijinul MEC a răspuns la toate întrebările și observațiile formulate de statele membre astfel încât să acestea să primească toate informațiile solicitate. Niciun stat membru nu a prezentat obiecții cu privire la propunerea României ca absolvenții să beneficieze de recunoaștere automată pe viitor.

În concluzie, România a pus în aplicare programul de revalorizare negociat în prealabil cu statele membre pentru a permite participanților la acesta să își revalorizeze calificările pentru  a respecta cerințele minime prevăzute în Directiva 2005/36/CE. De atunci, un număr considerabil de studenți au finalizat cu succes programul.

Cel mai important efect al acestui program de revalorizare îl reprezintă facilitarea recunoaşterii automate a asistenților medicali generalişti absolvenţi ai învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, anterior datei de 1 ianuarie 2007,  în statele membre ale UE, atât pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale (la nivel de învăţământ postliceal), cât şi pe baza diplomei de licenţă de asistent medical generalist, obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare (la nivel de învăţământ universitar).

Așadar, prin eforturile OAMGMAMR și ale celorlalte autorități implicate, asistenții medicali din România au avut șansa de a participa la un program complex de revalorizare, de completare a formării lor inițiale în conformitate cu noile prevederi europene, ceea ce va contribui la facilitarea recunoașterii în statele membre ale UE a acestei formări și, implicit, la creșterea prestigiului profesioniștilor noștri la nivel european.

Considerăm că implicarea OAMGMAMR, la nivel național și european, în demersul legislativ de modificare a condițiilor de recunoaștere a calificărilor de asistent medical generalist demonstrează faptul că organizația noastră activează permanent în beneficiul profesioniștilor săi și contribuie la dobândirea unui înalt grad de profesionalism și la atingerea excelenței și a recunoașterii acesteia pe plan național și internațional.


[1] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/RO/COM-2020-191-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF

Articolul Repere ale implicării OAMGMAMR în programul de revalorizare apare prima dată în OAMGMAMR.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455