Procedura privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard )
septembrie 17, 2019
Procedura privind recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obținute în alt Stat Membru UE (procedură standard)
septembrie 17, 2019

Procedura privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moașă pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard )

  • Pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic.
  • Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană

Procedura se aplică exclusiv în cazul în care moașele, stabilite în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.

Particularități:

Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (Ordinul), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.

Pe durata furnizării serviciilor, moașele în cauză:

  • exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de moașă;
  • sunt exceptate de la obligaţia înscrierii în Ordin şi de la plata cotizaţiei de membru;
  • sunt înregistrate automat în Ordin pe durata prestării serviciilor respective;
  • se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români, membri ai Ordinului ;
  • sunt exceptate de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Moașele prestatoare au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

Solicitările moașelor referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluţionează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România-Departamentul recunoasterea calificărilor profesionale, cu sediul în București, Calea Griviței nr.77, cod poștal 010705, tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro .

I. Înregistrarea temporară automată la prima prestare de servicii în România

Solicitantul moașă, aflat la prima prestare de servicii în România, înaintează Ordinului următoarele documente:
1) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire, (după modelul anexat).
Precizare:
 Declarația poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România;

 Prezentarea declaraţiei prevăzute la punctul 1) este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.

2) copia documentului de cetăţenie ( pașaport sau carte de identitate) și după caz:

a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, iar pe documente apar nume diferite;
b) certificatul de naștere sau alt document care să indice locul nașterii dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;
c) pentru solicitanții care nu sunt cetățeni ai unui Stat Membru UE : un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetățean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un Stat Membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deținerii Cărții albastre a UE.
3) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România (după modelul anexat);
4) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;
5) copia diplomelor, certificatelor sau altori titluri de moaşă prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene, pentru prestarea activităţilor de moașă;
6) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la punctele 2 (a)-5).

Proceduri și termene limită

La primirea declarației, Departamentul recunoașterea calificărilor profesioale(DRCP) din cadrul Ordinului verifică documentele și, după caz, solicită prestatorului în completare, documentele lipsă.

1) În cazul moașelor prevăzute la punctul I, a căror calificare dobândită în alt stat membru UE îndeplinește criteriile recunoașterii automate prevăzute de DC nr.2005/36/CE, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei şi a tuturor documentelor menționate la punctul I (2), DRCP le supune analizei Comisiei Ordinului de recunoaștere a calificărilor de asistent medical generalist , de moașă și de asistent medical obținute într-un alt Stat Membru UE, într-un stat aparținând SEE sau în Confederația Elvețiană (Comisia Ordinului de recunoaștere), înainteză propunerea aceseia conducerii organizației și notifică solicitantului înregistrarea temporară automată a acestuia și avizarea prestării temporare a serviciilor de moașă în România.

2) În cazul moașelor a căror calificare obținută în alt stat membru UE nu
intrunește criteriile de recunoaștere menționate la punctul 1), Ordinul poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii daunelor grave aduse sănătăţii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului şi fără a depăși necesarul în acest sens.
În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menționate la punctul I) (2), DRCP le supune analizei Comisiei Ordinului de recunoaștere, înainteză propunerile acesteia conducerii organizației și informează solicitantul prestator cu privire la decizia Ordinului:
a) de a nu verifica calificărea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la Ordin și avizarea prestării temporare a serviciilor de moașă în România;
b) după verificarea califcării:
1)de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini, sau
2) de a-l înregistra tempor automat la Ordin și de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de moașă în România.
În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situații care să conducă la întârzierea în luării unei decizii, DRCP notifică acestuia, în termenul de 30 de zile prevăzut la punctul 2 paragrfaul al doilea, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora.
Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de moașă a prestatorului de servicii şi formarea de moașă impusă în România, în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.
În urma susţinerii probei de aptitudini de către moașa în cauză, Ordinul decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

II. În caz de reînnnoire a declarației, în termen de 30 de zile de la primire, Departamentul recunoașterea calificărilor profesionale (DRCP) din cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, notifică înregistrarea temporară automată moșelor care au mai prestat servicii în România.

În cazul în care Ordinul nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat.

Precizări

Solicitantul poate contesta Deciziile Ordinului la instanța competentă, după cum urmează:
-la Tribunalul din raza teritorială de domiciliu- Secția contencios- administrativ, dacă acesta este stabilit sau rezident în România, sau
-la Tribunalul București- Secția de contenios administrativ , în cazul în care acesta este stabilit în străinătate.

Articolul Procedura privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moașă pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard ) apare prima dată în OAMGMAMR.