Anunț angajare – februarie 2015!
februarie 11, 2015
Anunt angajare – februarie 2015!
februarie 23, 2015

Ordinul MS nr. 63 /22.01.2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate

ORDIN   Nr. 63 din 22 ianuarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din 28 ianuarie 2015

 Având în vedere:

 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. 1

Se aprobă Metodologia de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi asistenţilor medicali din reţeaua de medicină şcolară şi asistenţă medicală comunitară.

    ART. 3

Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi ordonatorii de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        p. Ministrul sănătăţii,

                             Dorel Săndesc,

                           secretar de stat

    Bucureşti, 22 ianuarie 2015

   Nr. 63.

    ANEXA 1

  METODOLOGIE

de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate

    ART. 1

 (1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, denumiţi în continuare asistenţi medicali, pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate, pot desfăşura activitate în sistemul public de sănătate.

(2) La încadrare, asistenţii medicali sunt exceptaţi de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pot ocupa postul vacant fără a susţine concurs/examen.

    ART. 2

(1) Reluarea activităţii în aceeaşi unitate sanitară se face în baza unei cereri adresate şi aprobate de ordonatorul de credite, cu avizul şefului/coordonatorului structurii unde urmează să îşi desfăşoare activitatea.

(2) În cuprinsul cererii se va menţiona că persoana respectivă a fost pensionată în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2014.

    ART. 3

 (1) În situaţia în care posturile ocupate anterior pensionării de asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014 au fost ocupate, unitatea angajatoare are obligaţia suplimentării numărului de posturi, cu încadrarea în normativul de personal, la acelaşi loc de muncă.

 (2) Dacă normativul de personal nu permite suplimentarea numărului de posturi la acelaşi loc de muncă, unitatea angajatoare are obligaţia de a pune la dispoziţia asistenţilor medicali lista posturilor vacante de asistenţi medicali, pe locuri de muncă, corespunzător profilului deţinut de fiecare solicitant.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă există mai multe solicitări pentru acelaşi post vacant, departajarea se va face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la examenul de grad principal.

    ART. 4

 Asistenţii medicali pot opta şi pentru reluarea activităţii în alte unităţi sanitare, în baza unei cereri adresate şi aprobate de ordonatorul de credite, cu avizul şefului/coordonatorului structurii unde urmează să îşi desfăşoare activitatea.

    ART. 5

 Ordonatorii de credite au obligaţia de a soluţiona cu prioritate solicitările de reluare a activităţii de către asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014.

    ART. 6

Asistenţii medicali îşi vor desfăşura activitatea în baza unor contracte individuale de muncă, încheiate pe perioadă determinată, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

                              —————

Articolul Ordinul MS nr. 63 /22.01.2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate apare prima dată în OAMGMAMR.