CURS BAYLOR MAREA NEAGRA
noiembrie 13, 2012
ANEXA NR. 1 LA NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
noiembrie 23, 2012

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ!!!!!

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE  EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ!!!!! 

Art. 1  Furnizorii de educaţie medicală continuă, denumiţi în continuare furnizori de EMC, sunt: universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate,  instituţii cu rol de învăţământ,  organizatii/societăţi, clinici universitare, spitale,  filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMGMAMR, formatori persoane fizice, care asigură managementul formelor de educaţie medicală continuă.

Art. 2  Furnizorii de EMC se acreditează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România denumit în continuare OAMGMAMR, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi se reacreditează anual în perioadele stabilite de către acesta.

Art. 3 (1)  În vederea acreditării, furnizorii prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  1. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;
  2. fac excepţie de la prevederile lit.a) instituţiile universitare şi de formare continuă nemedicale legal acreditate.
  3. să demonstreze accesul la dotarea tehnică pentru desfăşurarea unor activităţi educaţionale:  săli de curs,  aparatură de proiecţie, capacitatea de a desfăşura aplicaţii practice, surse de finanţare.
  4. să poată dovedi calificarea şi competenţa profesională şi educaţională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează.

(2) –Pentru  îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin.(1) se vor depune documente doveditoare.

Art. 4 Pentru a fi acreditaţi, furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune la Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă un dosar care va cuprinde următoarele documente:

  1. Pentru furnizorii de educaţie medicală continuă-persoane fizice:

a) cerere tip de acreditare-prezentată în anexa nr.1
b) dovada privind calitatea de formator: certificat ANC pentru lectorii asistenţi medicali, cadre didactice, medici în specialitatea tematicii cursului de EMC, farmacist, etc.
c) curriculum vitae;
d) curricula cursurilor;
e) copii legalizate după actele de studii de specialitate şi suplimentul descriptiv/certificatul de competenţe al acestora, după caz, cu excepţia membrilor OAMGMAMR;
f) copie după actul de identitate;

(2) Pentru furnizorii de educaţie medicală continuă-persoane juridice :
a) cerere tip de acreditare – prezentată în anexa nr.2;
b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice eliberat de Oficiul Registrului Comerţului–în copie certificată pentru conformitate cu semnătura şi ştampila sau hotărârea judecătorească de înfiinţare;
c)  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială, valabil  cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere,  din care să rezulte :
-domeniul de activitate ;
-date de identificare reprezentanţi legali/asociaţi – se prezintă în original sau copie legalizată.
d) certificat de înregistrare fiscală (copie).
e) scurtă prezentare a firmei;
f) dovada că societatea are personal de specialitate în tematica pentru care se solicită acreditarea (se vor depune în copie, diplome, certificate, cv-uri);.
g) împuternicire în cazul în care persoana care solicită acreditarea nu este reprezentantul legal al persoanei juridice.

Art. 5 Furnizorii de educaţie medicală continuă vor face dovada că materialul cursului/evenimentului se încadrează în nevoile specifice de formare stabilite de către OAMGMAMR, în conformitate cu Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Art. 6 Persoanele fizice (lectori/demonstratori) şi persoanele juridice trebuie să nu fi avut sau să aibă în derulare litigii cu OAMGMAMR, sancţiuni disciplinare,  atitudini/acţiuni care să aducă atingere profesiei de asistent medical generalist, moaşă si asistent medical.

Art. 7  Toate persoanele juridice care solicită acreditarea cu excepţia celor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b, trebuie să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii, “ alte forme de învăţământ”, cod CAEN 8559.

Art. 8  Cererile de acreditare se vor soluţiona în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acestora, iar rezultatul se va comunica în scris solicitanţilor.

Art. 9  După acreditare, furnizorii de educaţie medicală continuă vor solicita creditarea cursurilor conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Art. 10  Furnizorii de educaţie medicală continuă nu pot avea calitatea de  organizatori  ai cursurilor şi evenimentelor din cadrul Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR ci după caz, numai de co-organizatori în colaborare cu OAMGMAMR.

Art. 11 Taxa de participare la cursurile şi evenimentele incluse în Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

Art. 12  În calitate de organizator/co-organizator, OAMGMAMR va elibera diplomele de participare în baza raportului de curs prezentat în anexa nr.3, listelor de prezenţă cu semnătura participanţilor şi a fişelor de evidenţă transmise de către furnizor sau   co-organizator, în termen de 15 zile.

Art. 13 Neprezentarea documentelor prevăzute la art.12, atrage anularea avizului de acreditare şi neeliberarea certificatelor de participare la curs, a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali.

Art. 14 Toţi furnizorii de educaţie medicală continuă se reacreditează pentru fiecare an calendaristic până la data de 31 octombrie pentru anul următor.

Art. 15 OAMGMAMR prin filialele sale, va monitoriza desfăşurarea cursurilor, evenimentelor din cadrul Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă, având ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale.

Art. 16  Furnizorii de educaţie medicală continuă care nu respectă normele Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă pierd calitatea de furnizor în relaţia cu OAMGMAMR prin decizia Biroului Executiv al OAMGMAMR, la propunerea Comisiei Naţionale de Educaţie Medicală Continuă.

Art. 17  Organizatorii şi lectorii cursurilor şi evenimentelor vor semna listele de prezenţă cu participanţii şi îşi vor asuma responsabilitatea datelor înscrise, care vor fi avizate de către preşedinţii filialelor judeţene/mun. Bucuresti ale OAMGMAMR.

Art. 18 Furnizorii de educaţie medicală continuă acreditaţi vor fi înregistraţi în registrul naţional al furnizorilor de educaţie medicală continuă prevăzut în anexa nr.4.

Art. 19 Lista furnizorilor de educaţie medicală continuă acreditaţi prevăzută în anexa  nr. 5 se va înainta spre avizare Ministerului Sănătăţii şi se va afişa pe site-ul OAMGMAMR.

Art. 20 Firmele de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

Art. 21 Cursurile organizate de universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate şi instituţiile cu rol de învăţământ vor fi creditate în baza protocoalelor încheiate cu OAMGMAMR.

Art. 22 Furnizorii de educaţie medicală continuă acreditaţi vor susţine cursuri de educaţie medicală continuă numai după informarea filialelor OAMGMAMR cu cel puţin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor.

Art. 23 Nerespectarea prevederilor menţionate la art.22, duce la anularea avizului de către Biroul Executiv al OAMGMAMR.