Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenților medicali | 5 noiembrie 2020, format virtual
noiembrie 6, 2020
15 ani de activitate excepțională a asistenților medicali din domeniul tuberculozei, din întreaga lume
noiembrie 9, 2020

ANUNT PRIVIND OCUPAREA FĂRĂ CONCURS A POSTURILOR TEMPORAR VACANTE

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa organizează selectie de dosare pentru posturi temporar vacante din cadrul Departamentului supraveghere in sanatate publica / A. Compartiment suptraveghere epidemiologica si control boli transmisibile, in vederea ocuparii fara concurs pe perioada determinata ( de cel mult 30 de zile de la incetarea starii de alerta), pentru urmatoarele posturi:

1 post – medic cu competente limitate

Condiţii de participare:

– Nivelul studiilor – diplomă de medic sau diploma de licenta in medicina

– Vechimea in specialitate – 0

1 post – asistent medical licentiat debutant generalist

Condiţii de participare:

– Nivelul studiilor – diplomă de licenta in specialitate. 

– Vechimea in specialitate – 0

2 posturi – asistent medical generalist

Condiţii de participare:

– Nivelul studiilor – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. 

– Vechimea in specialitate – minim 6 luni

– Certificat O.A.M.G.M.A.M.R.

2 posturi – asistent medical debutant generalist

Condiţii de participare:

– Nivelul studiilor – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. 

– Vechimea in specialitate – 0

– Certificat O.A.M.G.M.A.M.R.

Condiții generale de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor temporar vacante:

 – cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

            – curriculum vitae, model comun european;

  • Adeverinta angajare/participare concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.

– declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;

Bibliografie necesara ocuparii posturilor

– ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 11/2020 – privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei – cu modificarile si completarile ulterioare;

– LEGEA  Nr. 136/2020 *** Republicată – privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic – cu modificarile si completarile ulterioare;

– ORDIN  Nr. 1309/2020  – privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

            – HOTARARI ALE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi transmise în format electronic (scanat) pe adresa de e-mail runos@dspct.ro, pana la data de 09.11.2020, ora 16 . Documentele de înscriere se pot depune și la secretariatul comisiei în perioada 06.11.2020-09.11. 2020 între orele 10,00-16,00 cu rugămintea să respectați măsurile de preventie impuse: igienizarea mainilor, păstrarea distanței și purtarea măștii de protecție. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 10.11.2020 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

Data selectiei dosarelor 10.11.2020