Anunt angajare!
februarie 24, 2014
CURSURI 2014 – MARTIE
februarie 26, 2014

ANUNT CONCURS!

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la data de 10.03 – 12.03.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante a personalului sanitar din unităţile de învăţământ

 

1. Asistent medical PL – 2 posturi vacante

Pregătirea de specialitate: studii absolvite cu diplomă de şcoală sanitară postliceală.

– Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unui post pentru personalul contractual din sistemul sanitar, conform art. 7  din Hotărârea nr. 497/2010 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din sistemul sanitar şi Ordinul nr. 1470/2011.

minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei menţionate.

1. Asistent medical principal – 2 posturi vacante

Pregătirea de specialitate: studii absolvite cu diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, diploma pentru obţinerea gradului principal.

– Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unui post pentru personalul contractual din sistemul sanitar, conform art. 7  din Hotărârea nr. 497/2010 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din sistemul sanitar şi Ordinul nr. 1470/2011.

– 5 ani vechime ca asistent medical

Concursul se va desfăşura în perioada 10 – 12 martie 2014 la sediul Primăriei Municipiului Constanţa şi se va desfăşura după cum urmează:

Condiţii de desfăşurare:

Selectarea dosarelor de înscriere are loc la data de 6.03.2014, la ora 12.00, la Primăria Municipiului Constanţa (sediu).

Proba scrisă are loc la 10.03.2014, la ora 10.00, la Primăria Municipiului Constanţa (sediu).

Interviul candidaţilor admişi are loc la data de 12.03.2014, la ora 14.00, la Primăria Municipiului Constanţa (sediu).

În vederea participării la concurs până la data de 5 martie 2014, candidaţii vor depune la camera 218 (la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, bd. Tomis, nr. 51) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

a. formularul de înscriere (se găseşte la camera 218).

b. copia actului de identitate

c. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

d. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

e. cazierul judiciar

f. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă

g. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs

h. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

i. certificatul de membru al OAMGMAMR, reavizat şi în termen de valabilitate

j. asigurare de malpraxis valabilă

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine,  în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia aferentă posturilor este afişată la sediul instituţiei (bdul Tomis, nr. 51).

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9.00 şi 12.0 de la Serviciul Resurse Umane, te. 0241/488.137.