Hotărârea nr. 1/19.01.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă
ianuarie 20, 2021
„Managementul anafilaxiei post-vaccinale” | Webinar medical
februarie 5, 2021

Anunt angajare Spital Orasenesc Cernavoda – 02.02.2021

SPITALUL ORĂŞENESC CERNAVODA organizează concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a postului vacant de Asistent Medical Principal specialitatea  radiologie  – 1 post, în data de 23.02.2021, orele 11ºº la sediul unităţii din strada Gh. Doja nr. 1A:

Denumirea postului:

Asistent Medical Principal

Compartiment/Laborator:

 Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

Cerinte :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice :

 • nivelul studiilor Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997 – asistent medical specialitatea medicină de radiologie;
 • gradul profesional – asistent medical principal (5 ani vechime în specialitate);

          Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copia certificatului de membru OAMGMAMR.;
 • adeverinta tip participare la concurs eliberata de catre OAMGMAMR;
 • curriculum vitae.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15.02.2021, ora 15:00, data limită pentru depunerea dosarelor;

23.02.2021, ora 11:00, proba scrisă;

24.02.2021, ora 11:00, proba interviu.

     Relaţii suplimentare se pot obtine la Compartimentul RUNOS sau la telefon 0241/236460.