ANUNȚ EXAMEN GRAD PRINCIPAL
octombrie 26, 2015
CURSURI LUNA DECEMBRIE 2015!
noiembrie 13, 2015

Anunt angajare SAJ Constanta!

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN CONSTANŢA

Str. Bravilor Nr. 1, Mun. Constanţa, 900270

Tel: 0241/624.711 – Fax: 0241/623.913

e-mail: sajct@ambulance-ct.ro

Nr. 14.842 din 03.11.2015

 

 

ANUNŢ

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN CONSTANŢA

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

 

 

 • 1 post Asistent medical PL la Staţia Centrală Constanţa.

 

 1. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 20.11.2015 ora 15:30, la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

III. Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, conform O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, sunt:

 

 • 1 post Asistent medical PL la Staţia Centrală Constanţa

* Asistent medical PL:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform <LLNK 11997   797 20 301   0 33>H.G. nr. 797/1997;

– 6 luni vechime în specialitate;

– concurs pentru ocuparea postului.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
 2. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 09.11.2015 – 20.11.2015, orele 07.30 – 15.30
 3. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:

– selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 23.11.2015;

– depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 24.11.2015 – până la ora 15:30;

– verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii –25.11.2015.

 1. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:

– 07.12.2015 ora 09:00 – susţinere proba scrisă şi afişare rezultate proba scrisă;

– 07.12.2015 ora 15:00 – depunere contestaţii proba scrisă;

– 08.12.2015 ora 08:00 – analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii.

 1. Interviul se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:

– 08.12.2015 ora 09:00 – susţinere probă interviu şi afişare rezultate probă interviu;

– 08.12.2015 ora 13:00 – depunere contestaţii proba interviu;

– 09.12.2015 ora 08:00 – analizare consemnări interviu si afişare rezultate contestaţii.

 1. rezultate finale concurs:

– 10.12.2015 – afişare rezultate finale

 

 1. Taxa de participare

– Asistent medical PL – 20 lei.

 

 1. Relaţii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

Bibliografiile, fişele de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.

 

Manager General,

Dr. Popescu Vasile