CURS NOU!!!
octombrie 1, 2012
ANEXE REGULAMENT ALEGERI 2012
octombrie 2, 2012

REGULAMENT ELECTORAL 2012

REGULAMENT ELECTORAL
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.
Prezentul Regulament electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și
Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) reglementează alegerea reprezentanţilor în
Adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, alegerea reprezentanţilor în
Adunarea generală naţională, a membrilor Consiliului judeţean / municipiului Bucureşti şi a
Consiliului naţional, a membrilor Biroului consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti şi al Biroului
executiv al Consiliului naţional.
Art.2
Alegerea organelor de conducere ale OAMGMAMR, prevăzute la art. 48 şi art. 51 din O.U.G nr.
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se organizează la nivel
judeţean/ muncipiului Bucureşti precum şi la nivel naţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare
şi a prezentului Regulament electoral.
Art. 3
Reprezentanţii pentru Adunarea generală, Adunarea generală naţională, membrii Consiliului
judeţean/ ai municipiului Bucureşti şi ai Consiliului naţional precum şi membrii Biroului consiliului
judeţean/ municipiului Bucureşti şi ai Biroului executiv al consiliului naţional, se aleg prin vot
secret şi liber exprimat.
Art.4
Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti a Ordinului
Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România sunt:
a) adunarea generală ;
b) consiliul judeţean, respectiv consiliul municipiului Bucureşti;
c) biroul consiliului judeţean, respectiv al consiliului municipiului Bucureşti;
d) preşedintele.
Art. 5
Adunarea Generală este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali
generaliști, moaşelor și asistenților medicali cu drept de liberă practică înscriși în filiala
respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50.
Art.6
Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă membrii Consiliului judeţean/
municipiului Bucureşti şi delegaţii pentru Adunarea generală naţională, în prezenţa a cel puţin
2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi.
Art.7
(1) Consiliile Judeţene au un număr de membri aleşi proporţional cu numărul asistenţilor
medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cotizanți în Ordinul Asistenţilor Medicali
Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România, după cum urmează:
a) până la 1.000 de asistenţi medicali generaliști, moaşe și asistenți medicali, cotizanți – 11
membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale;
b) între 1.001-2.000 de asistenţi medicali generaliști, moaşe și asistenți medicali, cotizanți – 15
membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale;
c) între 2.001-4.000 de asistenţi medicali generaliști, moaşe și asistenți medicali, cotizanți -19
membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale;
d) peste 4.000 de asistenţi medicali generaliști, moaşe și asistenți medicali, cotizanți – 21
membri aleși din rândul reprezentanților adunării generale.
(2) Consiliul Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și
Asistenților Medicali din România este format din 25 de membri aleși din rândul reprezentanților
adunării generale.
Adoptat la
2
Art.8
Alegerile sunt validate în prezenţa a 2/3 din numărul total al reprezentanţilor în adunarea
general. În cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un
număr de 2/3 din numărul total al reprezentanţilor, în termen de maxim 14 zile se va organiza o
altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul
participanţilor.
Art.9
Biroul consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti este format din: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi
şi un secretar, aleşi de Consiliul judeţean/ municipiului Bucureşti, dintre membrii săi.
Art.10
Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România la nivel
naţional pentru care se organizează alegeri sunt:
a) adunarea generală naţională;
b) consiliul naţional;
c) biroul executiv;
d) preşedintele.
Ar.11
Adunarea generală naţională este constituită din reprezentanţi aleşi la nivelul filialelor judeţene
şi la nivelul filialei municipiului Bucureşti, conform normei de 1reprezentant la 500 de membri.
Art.12
Adunarea generală naţională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului
naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi. În cazul în care,
la Adunarea generală naţională întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3
din numărul total al reprezentanţilor, în termen de maxim 14 zile se va organiza o altă Adunare
generală naţională pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul
participanţilor.
Art 13
Consiliul naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei
municipiului Bucureşti, reprezentantul autorităţii de stat, câte un reprezentant al organizaţiilor din
ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, câte un reprezentant al fiecărei filiale judeţene
şi 3 reprezentanţi ai filialei municipiului Bucureşti, aleşi de Adunarea generală naţională.
Art 14
Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din: un preşedinte, 4 vicepreşedinţi şi un
secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliul naţional din rândul acestora.
Art.15
Dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată, pentru fiecare tur de alegeri, pe
baza actului de identitate şi a listei de alegători.
Art.16
Dreptul de vot se exercită în filialele judeţene/ municipiului Bucureşti din care alegătorul face
parte pentru alegerea organelor de conducere la nivel județean/ a municipiului București și
respectiv la sediul OAMGMAMR pentru alegerea Consiliului naţional şi a Biroului executiv al
Consiliului naţional.
Art.17
(1) Dreptul de a alege aparţine numai membrilor OAMGMAMR care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă certificat de membru avizat la termen;
b) să aibă cotizaţia OAMGMAMR achitată la zi;
c) să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 2 ani.
(2) Dreptul de a fi ales aparţine numai membrilor OAMGMAMR care îndeplinesc cumulativ,
la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:
a) să aibă calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puţin 4 ani;
3
b) să aibă certificat de membru avizat la termen ;
c) să facă dovada achitării cotizaţiei OAMGMAMR pe ultimele 12 luni;
d) să aibă recomandarea Biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti pentru
candidatura la funcţia electivă de membru în Consiliul județean/ municipiului București
/Consiliul național sau în Biroul Consiliului județean/ municipiului București /Biroul
executiv al Consiliului naţional și respectiv recomandarea direcției medicale din
ministerele cu rețea sanitară proprie, dupa caz;
e) să nu fi fost sancționat disciplinar;
f) să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii
profesionale din România;
g) pentru organele de conducere în funcție la data alegerilor, să îndeplinească condițiile
prevăzute la lit. a), b), c), și e);
(3) Preşedinţii filialelor, aflaţi în funcţie la data alegerilor, sunt membri de drept ai viitoarei
Adunării generale.
Art.18
Lista alegătorilor este întocmită de Biroul Consiliului Judetean/ municipiului Bucureşti şi
cuprinde:
 numărul curent;
 numele şi prenumele membrilor cu drept de vot;
 numele unităţii sanitare de provenienţă;
 cod numeric personal;
 semnătura alegătorului.
Art.19
Calendarul alegerilor este prevăzut în anexa la prezentul Regulament Electoral.
CAPITOLUL II
COMISIA ELECTORALĂ JUDEŢEANĂ/A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ŞI
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Art.20
În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie Comisia Electorală Centrală şi
Comisia Electorală Judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti.
Art.21
Membrii Comisiei Electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul structurilor Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru care se
organizează alegerile.
COMISIA ELECTORALĂ JUDEŢEANĂ/A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Art.22
(1) Comisia Electorală Judeţeană/ municipiului Bucureşti este formată din 3-5 membri, numiți de
Biroul consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti si Consilierii Nationali din filiala respectiva.
(2) Comisia Electorală Judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti va alege dintre membrii săi
un preşedinte şi un secretar.
Art.23
Comisia Electorală Judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti înfiinţează subcomisii la nivelul
amplasamentelor de votare formate din 3 membri, la propunerea Biroului Consiliului, în vederea
alegerii reprezentanţilor pentru adunarea generală judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Art.24
În şedinţa Biroului Consiliului Judeţean /municipiului Bucureşti se va stabili data primei întruniri a
acesteia.
Art.25
4
Biroul Consiliului Judeţean/ municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia Comisiei Electorale
Judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, pe toată durata funcţionării acesteia, un spaţiu
corespunzător desfăşurării activităţii, asigurând totodată secretariatul tehnic, precum şi alte
condiţii necesare funcţionării.
Art.26
Preşedintele comisiei conduce şedinţele Comisiei Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti
şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile care decurg din activitatea acesteia.
Art.27
Şedinţele Comisiei Electorale vor fi consemnate de secretarul comisiei în procesele verbale de
şedinţă, care vor fi semnate de membrii prezenţi, prezenţa preşedintelui şi a secretarului fiind
obligatorie.
Art.28
Deciziile emise de Comisia Electorală Judeţeană/a municipiului Bucuresti se iau cu majoritate
simplă, în prezenţa a minim 2/3 din membrii săi şi vor fi semnate de membrii comisiei prezenti.
Art.29
În termen de 3 zile de la data constituirii Comisiei Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti,
aceasta va comunica prin preşedintele său Comisiei Electorale Centrale, componenţa comisiei,
funcţiile deţinute de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numărul de
telefon/fax al sediului şi ale membrilor comisiei.
Art.30
Comisia Electorală Judeţeană/a municipiului Bucuresti dispune de ştampilă proprie, rotundă şi
de înregistrare, care vor fi păstrate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de secretar.
Forma şi conţinutul ştampilelor sunt redate în anexele prezentului Regulament Electoral.
Art.31
Comisia Electorală Judeţeană/ a municipiului Bucuresti are următoarele atribuţii:
a. aduce, cu celeritate, la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale problemele apărute în
legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului Regulament şi aplică deciziile Comisiei
Electorale Centrale;
b. primeşte şi verifică listele de alegători ale filialei respective;
c. comunică Comisiei Electorale Centrale listele cu reprezentanţii aleşi pentru Adunarea
generală naţională;
d. primeşte şi înregistrează dosarele de candidatură pentru Adunarea general, pentru
Consiliul Judeţean/municipiului Bucureşti şi pentru Biroul Consiliului judeţean/
municipiului Bucureşti, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Regulament
Electoral;
e. afişează la sediul filialei judeţene/a municipiului Bucureşti lista candidaturilor admise.
f. asigură tiparirea buletinelor de vot, cu sprijinul Biroului Consiliului judeţean/ municipiului
Bucureşti;
g. asigură măsurile de securitate în spaţiul aferent desfăşurării procesului electoral;
h. asigură derularea şi parcurgerea etapelor procesului de votare şi validează rezultatele
alegerilor, conform procedurilor stipulate în prezentul Regulament Electoral;
i. convoacă Adunarea generală, în care se aleg membrii Consiliului Judeţean/municipiului
Bucuresti şi delegaţii pentru Adunarea Generală Naţională;
j. convoacă Consiliul Judeţean/ municipiului Bucureşti pentru alegerea membrilor Biroului
consiliului;
k. redactează în dublu exemplar procesele verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul
verbal de constatare a rezultatelor finale ale alegerilor;
l. înaintează Comisiei Electorale Centrale câte un exemplar al procesului verbal de
desfăşurare a alegerilor si al rezultatelor finale;
m. informează membrii OAMGMAMR cu drept de vot din unităţile sanitare despre modul de
desfăşurare a alegerilor;
n. înregistrează documentele emise sau primite într-un registru special de înregistrare, cu
pagini numerotate şi ştampilate.
5
Art.32
După alegerea Biroului Consiliului Judeţean/ municipiului Bucureşti, Comisia Electorală
Judeţeană/a municipiului Bucureşti îşi încetează activitatea de drept fiind considerată dizolvată
şi predă preşedintelui nou ales ştampilele şi documentaţia acumulată pe parcursul procesului
electoral.
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Art.33
(1) Comisia Electorală Centrală este formată din 5 membri numiți de Biroul executiv al
Consiliului naţional.
(2) Comisia Electorală Centrală va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
Art.34
În şedinţa Biroului Executiv al Consiliului naţional. se va stabili data primei întruniri a acesteia.
Art. 35
Comisia Electorala Centrală funcţionează la sediul central al OAMGMAMR.
Art. 36
Biroul Executiv al Consiliului naţional va pune la dispoziţia Comisiei Electorale Centrale, pe toată
durata funcţionării acesteia, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată
secretariatul tehnic format din 3 persoane, precum şi condiţiile necesare funcţionării optime a
comisiei.
Art.37
Preşedintele comisiei conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să
facă publice datele şi informaţiile care decurg din activitatea acesteia.
Art.38
Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de secretarul comisiei în procesele
verbale de şedinţă care vor fi semnate de membrii prezenţi. Prezenţa preşedintelui şi a
secretarului este obligatorie.
Art.39
Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a minim
2/3 din membrii săi şi vor fi semnate de membrii prezenţi.
Art.40
În termen de 3 zile de la data constituirii Comisiei Electorale Centrale, aceasta va comunica, prin
preşedintele său, Comisiei Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti componenţa comisiei,
funcţiile deţinute de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numărul de
telefon/fax al sediului şi ale membrilor comisiei.
Art.41
Comisia Electorală Centrală dispune de ştampile proprii, rotundă şi de înregistrare care vor fi
păstrate de preşedintele comisiei sau în lipsa acestuia, de secretarul Comisiei.
Forma şi conţinutul ştampilelor sunt redate în anexele prezentului Regulament Electoral.
Art.42
Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:
a. urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale cu privire la
alegeri şi ale prezentului Regulament Electoral în toate filialele judeţene/a municipiului
Bucureşti;
b. primeşte şi înregistrează listele cu reprezentanţii aleşi pentru Adunarea generală naţională
transmise de Comisiile Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti;
c. primeşte şi înregistrează dosarele de candidatură pentru Consiliul naţional şi Biroul
Executiv al Consiliului naţional, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul
Regulament Electoral;
d. afişează la sediul central lista candidaturilor admise, cu trei zile înaintea procesului
electoral;
e. asigură tipărirea buletinelor de vot, cu sprijinul Biroului Executiv al Consiliului naţional;
f. asigură măsurile de securitate în spaţiul aferent desfăşurării procesului electoral;
6
g. asigură derularea şi parcurgerea etapelor procesului de votare şi validează rezultatele
alegerilor, conform procedurilor stipulate în prezentul Regulament Electoral;
h. convoacă Adunarea generală naţională care alege Consiliul naţional;
i. convoacă Consiliul naţional care alege membrii Biroului Executiv ai Consiliului naţional;
j. redactează în dublu exemplar procesele verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul
verbal de constatare a rezultatelor finale ale alegerilor;
k. soluţionează cu celeritate contestaţiile depuse;
l. informează filialele OAMGMAMR despre modul de desfăşurare a alegerilor;
m. primeşte procesele verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de Comisiile Electorale
Judeţene/a municipiului Bucureşti, procesele verbale conţinând rezultatele finale ale
alegerilor;
n. înregistrează documentele primite şi emise într-un registru special de înregistrare, cu pagini
numerotate şi ştampilate.
Art.43
După alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional, Comisia Electorală Centrala îşi încetează
activitatea de drept, fiind considerată dizolvată şi va preda preşedintelui nou ales ştampilele şi
documentele rezultate în procesul electoral.
CAPITOLUL III
CONDIŢII PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Art.44
Candidaturile se vor depune personal la Secretariatul Comisiei Electorale cu cel puţin 5 zile
înaintea datei alegerilor.
Art.45
Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală va cuprinde:
 formularul de candidatură redat în anexele prezentului Regulament Electoral;
 curriculum vitae;
 certificatul de membru avizat la termen, în copie conform cu originalul;
 dovada achitării cotizaţiei OAMGMAMR, în ultimele 12 luni ;
 recomandarea Biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti pentru candidatura la
funcţia electivă de membru în Consiliul județean/ municipiului București /Consiliul național
sau în Biroul Consiliului județean/ municipiului București /Biroul executiv al consiliului
naţional și respectiv recomandarea direcției medicale din ministerele cu rețea sanitară
proprie, cu respectarea conditiilor prevazute art. 17, alin 2, punctul g) si alin. 3;
 declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări
penale;
 declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii
de conducere din alte asociaţii profesionale din România.
CAPITOLUL IV
DEPUNEREA CANDIDATURII ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIEI
Art.46
Comisia Electorală Judeţeană/a municipiului Bucureşti/Comisia Electorală Centrală primeşte
dosarul de candidatură și înregistrează dosarele care îndeplinesc cerinţele prezentului
Regulament Electoral.
Art.47
La primirea dosarului de candidatură Comisia Electorală Judeţeană/a municipiului Bucureşti
/Comisia Electorală Centrală va aduce la cunoştinţa candidatului, pe loc, admiterea sau
respingerea dosarului de candidatură.
7
Art.48
(1)Contestaţiile împotriva deciziilor Comisiei Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti şi
respectiv a Comisiei Electorale Centrale de respingere a dosarului de candidatură se face în
scris, iar soluţionarea contestaţiei se va face pe loc.
(2)Deciziile contestaţiilor de la nivelul Comisiilor Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti pot
fi atacate la Comisia Electorală Centrală, care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 24 de
ore de la data emiterii deciziei Comisiei Electorale Judeţene/a municipiului Bucureşti.
Art.49
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor precum şi a termenului de depunere şi
soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, Comisia Electorală Judeţeană/a municipiului
Bucureşti/Comisia Electorală Centrală încheie un proces verbal în dublu exemplar, prin care
validează candidaturile și întocmește lista cu candidații.
Art.50
Listele cu candidaturi vor fi afişate de Comisia Electorală Județeană/ a municipiului
Bucureşti/Comisia Electorală Centrală la sediul acestora.
CAPITOLUL V
BULETINUL DE VOT ŞI ŞTAMPILELE
Art.51
Comisia Electorală Județeană/ a municipiului Bucureşti și respectiv Comisia Electorală Centrală
tipăresc buletinele de vot şi confecționează stampilele rotundă şi de înregistrare, cu sprijinul
Biroului Consiliului Județean/ municipiului Bucureşti și al Biroului Executiv al Consiliului naţional.
Art.52
Buletinul de vot tipărit va cuprinde candidaţii enumeraţi în ordine alfabetică, menţionându-se
numele, prenumele şi locul de muncă pentru alegerile organizate la nivel judeţean si numele,
prenumele şi judeţul pentru alegerile organizate la nivel naţional.
Art.53
Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 3 zile înainte de data votării, iar Comisia Electorală
Județeană/ a municipiului Bucureştiși respectiv Comisia Electorală Centrală vor verifica
conformitatea şi exactitatea conţinutului pentru care vor întocmi un proces verbal şi le va păstra
sub sigiliu până în ziua votării.
Art. 54
Buletinele de vot se vor asigura în număr corespunzător listei de alegători, cu un plus de 5 %.
Art.55
Buletinele de vot vor fi autentificate de Comisia Electorală Județeană/ a municipiului Bucureşti și
respectiv Comisia Electorală Centrală prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot,
în partea dreaptă jos.
CAPITOLUL VI
DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Art.56
Procesul electoral se va desfăşura astfel:
 Pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generală desfăşurarea votului are loc la
sediul amplasamentelor de votare stabilite de Biroul consiliului județean/ municipiului
Bucureşti.
 Pentru alegerea Consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti şi a reprezentanţilor pentru
Adunarea generală naţională şi a Biroului Consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti,
alegerile se vor desfăşura la sediul într-un singur loc, stabilit de Biroul Consiliului
Județean/ municipiului Bucureşti sau la sediul filialei respective.
 Pentru alegerea Consiliului Naţional şi a Biroului Executiv al consiliului naţional,
exercitarea votului are loc la sediul central al OAMGMAMR sau în alt amplasament,
asigurat de conducerea OAMGMAMR.
8
Art.57
Comisia Electorală Județeană/ a municipiului Bucureşti și respectiv Comisia Electorală Centrală
au obligaţia de a face publice data, locul şi programul de desfăşurare a votării, cu cel puţin 3 zile
înaintea votării.
Art.58
Votarea are loc în prezenţa membrilor Comisiei Electorale Județeane/ a municipiului Bucureşti și
respectiv a Comisiei Electorale Centrale care organizează alegerile.
Art.59
Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele Comisiei Electorale Județeane/ a municipiului
Bucureşti și respectiv a Comisiei Electorale Centrale /Subcomisiei Electorale, în prezenţa
celorlalţi membri, verifică urnele de vot, precum şi a buletinelor de vot.
După verificarea urnelor de vot, preşedintele Comisiei Electorale Județeane/ a municipiului
Bucureşti și respectiv al Comisiei Electorale Centrale / Subcomisiei Electorale împreună cu
secretarul şi un membru al Comisiei sigilează, semnează şi ştampilează urnele de vot.
Art.60
Comisia Electorală Județeană/ a municipiului Bucureşti și respectiv Comisia Electorală Centrală
sunt obligate să asigure fiecărui alegător spaţiul şi timpul necesar exerciţiului votării, precum şi
confidenţialitatea votului.
Art.61
Este interzisă staţionarea persoanelor străine sau a alegătorilor, cu excepţia membrilor Comisiei
Electorale Județeane/ a municipiului Bucureşti și respectiv a Comisiei Electorale Centrale
/Subcomisiei Electorale, în încăperea în care are loc votarea, după exercitarea dreptului de vot.
Art.62
Alegătorul este obligat să se legitimeze, după care va semna lista de votare în dreptul numelui
său şi va primi buletinul de vot.
Art. 63
Votarea se face prin marcarea cu semnul „X” în căsuţa din buletinul de vot, în dreptul numelui
candidatului pentru care optează.
CAPITOLUL VII
CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR
Art.64
După încheierea votării, preşedintele Comisiei Electorale Județeane/ a Municipiului Bucureşti și
respectiv a Comisiei Electorale Centrale /Subcomisiei Electorale, în prezenţa celorlalţi membri,
procedează la întocmirea unui proces verbal în care precizează numărul buletinelor de vot
corespunzător listelor, numărul buletinelor de vot de rezervă, numărul buletinelor de vot
întrebuinţate, numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, numărul alegătorilor din liste,
numărul alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot, precum şi evenimentele apărute în timpul
procesului de votare, după care va desigila urnele de vot.
Art.65
Comisia Electorală Județeană/ a Municipiului Bucureşti și Comisia Electorală Centrală numără
buletinele de vot și înregistrează numărul de voturi exprimate pentru fiecare candidat.
Art.66
Sunt anulate buletinele de vot care:
– nu poartă ştampila Comisiei Electorale Județeane/ a Municipiului Bucureşti și respectiv a
Comisiei Electorale Centrale pe prima faţă, în partea dreaptă jos;
– au altă formă sau model decât cele aprobate;
– sunt albe, adică nu conţin exprimarea votului;
9
– conţin alte menţiuni sau semne particulare decât marcarea cu semnul “X” în căsuţa din dreptul
candidaţilor votaţi;
– sunt completate greşit sau au mai multe opţiuni decât numărul de candidaţi prevăzut în
prezentul Regulament Electoral, vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui,
însoţite de ştampila Comisiei Electorale Județeane/ a Municipiului Bucureşti și respectiv a
Comisiei Electorale Centrale şi vor fi declarate nule în procesele verbale.
Art. 67
După numărarea voturilor, Comisia Electorală Județeană/ a Municipiului Bucureşti și Comisia
Electorală Centrală întocmeşte un proces verbal, în două exemplare, care va cuprinde:
– numărul alegătorilor din liste;
– numărul alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot;
– numărul total al voturilor valabil exprimate;
– numărul voturilor anulate;
– numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat;
– numărul buletinelor de vot corespunzător listelor;
– numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.
Art.68
Pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generala naţională, în Consiliul Judeţean/
Municipiului Bucureşti, procedura de votare se aplică separat pentru fiecare acţiune în parte.
Procesul de votare se va realiza pe buletine de vot separate iar rezultatul numărării voturilor va fi
consemnat în tabele separate, pentru care Comisia Electorală încheie procese verbale separate,
în câte două exemplare.
Art. 69
Procesele verbale de constatare a rezultatelor alegerilor încheiate de Comisia Electorală vor fi
semnate de toţi membrii acesteia.
Art. 70
Dacă în urma verificării semnăturilor alegătorilor din liste se constată că nu s-a întrunit norma de
participare de 2/3 din numărul membrilor din listele de alegători, se va întocmi un proces verbal
conform art.64 din prezentul Regulament Electoral şi se va organiza o altă sesiune de alegeri, în
termen de maxim 14 zile, al carei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.
Art.71
(1) În baza procesului verbal mentionat la art. 67 Comisia Electorală încheie, în dublu exemplar,
procesul verbal de stabilire a rezultatelor finale.
(2) Comisia Electorală Judeţeană/a Municipiului Bucureşti va înainta un exemplar al procesului
verbal, în termen de maximum 2 zile, la Comisia Electorală Centrală.
Art.72
Rezultatele alegerilor se stabilesc în funcție de numărul de voturi obținute de fiecare candidat, în
ordinea descrescătoare şi până la ocuparea numărului funcţiilor elective.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.73
Documentele rezultate în urma procesului de votare precum şi ştampilele, vor fi depozitate în
condiţii de maximă securitate.
Art. 74
Dispoziţiile prezentului Regulament Electoral sunt elaborate cu respectarea prevederilor O.U.G.
nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi
a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. .
Art. 75
10
Cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivel judeţean/a
municipiului Bucureşti se suportă de către Consiliile Judeţene/ municipiului Bucureşti, iar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivel naţional, de către Consiliului Naţional al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Art. 76
Membrii Comisiilor Electorale Judetene/aimunicipiului Bucuresti precum si ai Comisiei Electorale
Centrale vor primi o indemnizatie stabilita de Biroul Consiliului, respectiv de Biroul Executiv al
Consiliului naţional .
Art. 77
Prezentul Regulament Electoral cuprinde …………… pagini, din care 11 Anexe
(Anexa1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11).
Art. 78
Prezentul Regulament Electoral a fost adoptat de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor
Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România în şedinţa din data de ……..
şi intră în vigoare la data adoptării lui.