Anunt privind rezultatele finale obtinute la examenul de grad principal – sesiunea septembrie 2023
septembrie 28, 2023
În atenția absolvenților Examenului de grad principal – sesiunea 2023
noiembrie 23, 2023

PROCEDURĂ ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2024

Conform prevederilor legale avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Începând cu data de 02.10.2023 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA demareaza activitatea de eliberare a Avizului anual – 2024 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.

Procedura de eliberare a avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil in anul 2024 se va desfășura exclusiv online(documentele pentru aviz nu se preiau la sediu).

Avizul anual se obține transmițând pe e-mail-ul oficial al filialei Constanța: oamr_cta2004@yahoo.com următoarele documente scanate lizibil în format pdf A4:

  1. Cerere solicitare aviz anul 2024
  2. Polița individuala de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 – pe care se va înscrie mențiunea conform cu originalul și se va semna;
  3. Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare pentru care se virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 30 zile de la data emiterii; Foaia de vărsământ pentru plata cotizației se va transmite pe e-mailul titularului în termen de 7 zile lucratoare de la înregistrarea cererii solicitantului.
  4. Copie carte de identitate pentru actualizarea datelor în Registrul Unic – numai in cazul in care exista modificari nedeclarate schimbare nume (căsătorie, divorț), schimbare domiciliu, document expirat;
  5. Documente privind locul/(rile) de muncă: (CIM/ Decizie Încetare CIM/Act Adiţional prelungire CIM) – numai în cazul în care de la obținerea ultimului aviz s-au produs modificări;
  6. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune copie legalizată după diploma de studii + anexe (supliment la diploma si foaie matricola);
  7. Certificat de sanatate fizica si psihica – numai pentru asistentii medicali care exercita profesia dupa varsta de 65 de ani.

În vederea eliberării avizului anual 2024 obligativitatea acumulării numărului minim de 30 credite de educaţie profesională continuă o au asistenții medicali care au profest minim 6 luni in anul 2023.

Membrii OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile necesare acordării avizului și cei care solicită avizul dupa 31 decembrie 2023, eliberarea acestuia se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și îndeplinirii tuturor condiţiilor legale.

Documentele se transmit on-line numai în format scanat pdf. A4 lizibil conform procedurii

( pozele nu pot fi prelucrate).

 La transmiterea electronica se va scrie in mod obligatoriu la subiectul e-mail-ului NUMELE SOLICITANTULUI….primind automat confirmarea de primire. E-mail-urile care nu respectă procedura mai sus menționată nu sunt procesate.

În cazul în care una din condiții nu este îndeplinită dosarul/e-mail-ul se consideră RESPINS (titularul  va primi e-mail de respingere în care se va specifica ce criteriu nu îndeplinește).

Dosarul se VALIDEAZĂ după ce solicitantul va transmite/îndeplini criteriul specificat în email-ul de respingere. La transmiterea documentului solicitat pentru completarile care se transmit ulterior, solicitantul va scrie la subiectul e-mail-ului REDEPUNERE și NUMELE SOLICITANTULUI

ATENȚIE!!!

Toate solicitările și documentele transmise pe e-mail-ul filialei vor fi înregistrate numai de LUNI pana JOI, in zilele lucratoare, în intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentanții desemnați din partea unităților sanitare din județul Constanța.

Tot ce se transmite în afara intervalului mai sus menționat va fi înregistrat cu următoarea zi lucrătoare.

          Eliberarea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei pentru anul 2024 se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea și indeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate conform legislației în vigoare. 

Avizul se va transmite numai pe e-mail-ul titularului de drept/reprezentantului (desemnat de angajator în cazul unităților sanitare) – conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf.

          Pentru operativitate și micsorarea timpului de răspuns vă rugăm să respectați procedura menționată mai sus și să transmiteți numai documentele solicitate, în format scanat pdf. lizibil pe fond alb- nu poze, fotografii.

E-mail-urile care nu conțin date de identificare ale solicitantului sau conțin întrebări sub forma: Am trimis corect? Este complet dosarul? Mai este nevoie de ceva?… NU SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE.

Toate e-mail-urile/solicitările se vor procesa numai în ordinea transmiterii.

Exercitarea profesiei în regim independent PFI: Asistenții medicali care exercită profesia în baza unui contract de colaborare/prestări servicii cu o unitate sanitară (regim de stat și privat), pentru avizarea anuala 2024 vor atașa contractul de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2024/act adițional de prelungire contract și adeverință de unde să reiasă faptul că desfășoară activitatea în baza contractului și în anul 2024.

Restul documentelor sunt cele prezentante mai sus la care se va adauga si Certificatul de inregistrare ANAF. Cererile pentru avizul în regim independent se transmit numai INDIVIDUAL – NU PRIN REPREZENTANT!!!

Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) se incheie obligatoriu INDIVIDUAL pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Conform prevederilor  Hotararii  Consiliului National al OAMGMAR Nr. 20 din 30 august 2023 (publicata in Monitorul Oficial nr.846/2.09.2023 ) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

    a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 de euro;

    b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale sau laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 de euro;

    c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro.

    Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro.

    Asigurările de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.

    Valorile asigurărilor prevăzute mai sus sunt valori minime obligatorii, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.