ATENŢIE! CALENDAR EXAMEN – GRAD PRINCIPAL 2013!
octombrie 4, 2013
ANUNT ANGAJARE!
octombrie 16, 2013

Date importante – examen de grad principal 2013!!!

Anuntul a fost postat pe data de  8 octombrie 2013!

Date importante – examen de grad principal 2013

 

           Examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sesiunea 2013  va fi organizat în perioada 12-13 decembrie 2013, astfel:

12.12.2013 – examen pentru asistenţii medicali generalişti, orele 10.00-12.00;

13.12.2013 – examen pentru moaşe şi asistenţi medicali, orele 10.00-12.00.

 

Inscrierea candidatilor  se va face in perioada 18-29 noiembrie 2013 (in zilele lucratoare).

 

Specialităţile la care se organizează examenul de grad principal sunt:

-asistent medical generalist;

-moaşă/obstetrică-ginecologie;

-asistent medico-social;

-asistent igienist de cabinet stomatologic;

-asistent medical stomatologie;

-balneofizioterapie;

-farmacie;

-igienă-sănătate publică;

-laborator;

-nutriţie-dietetică;

-radiologie-imagistică medicală.

Pentru inscriere sunt necesare urmatoarele acte obligatorii:

a) dosar cu sina (pe coperta dosarului se vor înscrie numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui conform actului de identitate, numele purtat anterior (dupa caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului).

b) cerere de înscriere (cerere tip );

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia dintre următoarele instituţii de învăţământ: şcoala postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistenţă medicală/moaşă;

– la înscriere candidatul va prezenta pentru confruntare şi actele de studii în original (diploma/certificatul/atestatul), care nu vor fi reţinute la dosar;

d) atestat de echivalare (original si fotocopie);

e) certificatul de confirmare în altă specialitate (original si fotocopie);

f) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat, sau copie dupa cartea de munca conform cu originalul pentru candidatii care lucreaza in sectorul privat + raportul per salariat din aplicatia REVISAL

La calculul vechimii nu se ia in considerare perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani.

g) chitanţa de plată a sumei de participare la examen;

 

Taxa de participare la examen este de 120 lei, sumă ce se va depune astfel:

  • suma de 36 lei în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092,

CUI – 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod 010024;

  • suma de 84 lei in contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR.

Se va plati numai dupa ce a fost verificat dosarul. In caz contrar nu ne asumam raspunderea pentru restituirea sumei.

          h) copie dupa carte de identitate, copie dupa certificat de casatorie sau hotarare de divort daca numele nu corespunde.

În cazul în care dosarul este incomplet sau necorespunzător, acesta se respinge.

 

Tematica şi bibliografia se gasesc pe site-ul www.ms.ro.

 

Durata examenului este de 2 ore.

Examenul de grad principal constă într-un test grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur raspuns este corect. Fiecare raspuns corect este notat cu un punct.

Pentru completarea atât a datelor personale cât şi a răspunsurilor considerate corecte, candidaţii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastră. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.

Intre orele 08.30 şi 08.45, candidaţii vor putea intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrarea în sală se vor legitima, la solicitarea şefului de sala, cu actul de identitate: BI., C.I. sau paşaport, documente ce trebuie să fie in termen de valabilitate. Candidaţii care nu deţin documente de identitate nu vor putea intra în sală. Şeful de sală va verifica documentele prezentate şi va verifica numele în in catalogul sălii.

Pe toată durata examenului, actul de identitate se păstrează pe colţul din dreapta faţă al mesei (băncii) de lucru.

Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor afişate, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din examen sa semnaleze sefului de sala aceste situatii pentru a putea fi asezati separat. Acestia vor declara sub semnatura situatiile mentionate mai sus.

Din momentul în care a fost distribuit ultimul test grilă, începe măsurarea timpului de examen, care este de 2 ore. Şeful de sală va nota ora de începere şi ora de terminare (încheiere) a examenului pe tablă sau pe o coală de hârtie care va fi afişată la loc vizibil.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul distribuirii caietelor cu întrebări şi testelor grilă nu mai au acces în sala de examen.

Fiecare candidat va primi caietul cu cele 100 de intrebari si grila de raspuns; in caseta de identificare fiecare candidat va trece numele, initiala tatalui si prenumele, specialitatea, seria si nr. actului de identitate.

In timpul examenului candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să folosească telefoane mobile. Candidaţii care încalcă aceste instrucţiuni vor fi eliminaţi din examen, fapt ce se va consemna în procesul verbal.

După părăsirea sălii nu este permisă revenirea în sală, în perioada de desfăşurare a examenului, cu excepţia situaţiei în care candidatul a solicitat părăsirea sălii pentru rezolvarea unor necesităţi fiziologice, când va fi însoţit la grupul sanitar de supraveghetor; se va accepta în acest sens o absenţă din sală de maximum 10 (zece) minute; timpul absenţei din sală nu va determina prelungirea duratei examenului pentru candidatul respectiv.

La terminarea examenului, candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns si asteapta corectura grilei in sala.

 

Răspunsul corect se notează cu un punct. Prin răspuns corect se înţelege completarea testului grilă de către fiecare candidat într-un mod identic cu cel din grila de corectură elaborată de către Comisie, pentru fiecare din întrebările cuprinse în caietul de întrebări. Orice alt răspuns dat de către candidat în testul grilă şi care se abate de la grila de corectură se consideră răspuns incorect şi se notează, în toate cazurile cu 0 (zero) puncte.

Raspunsurile necompletate pe grila de raspuns se taie cu rosu. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu un punct. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzator notei 10.

Corectarea lucrarilor va fi efectuata la sfarsitul probei in sala de concurs in prezenta autorului si a inca doi candidati din sala respectiva, care semneaza pe grila . Se suprapune grila corecta (sablon) cu grila de raspuns si se numara raspunsurile corecte. Pe fiecare test grila corectat se va trece punctajul obtinut ca si in catalogul salii, dupa care autorul testului semneaza in catalogul salii.

Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta unui supraveghetor si a 2 candidati care au asistat la corectare, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si catalogul probei din sala respectiva.

Candidatii pot sa conteste rezultatul testului grila in termen de 24 de ore de la data comunicarii punctajului obtinut. Contestatia se solutioneaza de comisia locala de examen, in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

 

Se declară promovat candidatul care obţine minimum 70 de puncte.

Neexercitarea de către candidaţi, în termenul prevăzut, a căii administrative (prin forma sa, contestaţia) atrage după sine sancţiunea decăderii din termen. Contestaţiile se vor face personal, de către fiecare candidat în scris. Contestaţiile vor fi rezolvate de către comisia judeţeana, în prezenţa candidaţilor, în termen de 48 de ore.