CURSURI OCTOMBRIE 2015!
septembrie 16, 2015
ANUNȚ CONCURS SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA!
octombrie 8, 2015

ANUNȚ EXAMEN GRAD PRINCIPAL!

ANUNT EXAMEN GRAD PRINCIPAL
 
 
Inscrierea asistentilor medicali la examenul de grad principal se va face la sediul Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta din Aleea Lacramioarei nr.1, in perioada 05-22.10.2015, de luni pana joi, intre orele 9.00-14.30, pentru toate specialitatile si vineri intre orele 09.00-13.00.
In data de 08.10.2015 nu se fac inscrieri.
 
    La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
   a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
   – şcoală postliceală sanitară;
   – liceu sanitar;
   – colegiu medical universitar;
   – facultate de asistenţă medicală/moaşe;
   b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificatul de absolvire;
   c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care şi-au desfăşurat activitatea în servicii de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneo-fizioterapie, nutriţie şi dietetică care au acumulat o vechime de peste 5 ani în aceste servicii şi au obţinut un titlu de calificare în aceste specialităţi prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.
La înscriere, candidatul depune un dosar cu şină, care conţine următoarele documente:
   a) cererea de înscriere cu datele de contact;
   b) copia actului de identitate;
   c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
   d) copia atestatului de echivalare, după caz;
   e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau, după caz, copie legalizată şi traducere legalizată a documentelor care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
   f) adeverinţa de vechime, din care să reiasă vechimea acumulată de absolvenţii cursurilor de specializare prevăzuţi la art. 14 alin. (1) lit. c);
   g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 
Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
 
TAXA DE PARTICIPARE LA EXAMEN SE  VA  ACHITA  DUPA VERIFICAREA  DOSARULUI
 
OAMGMAMR FIL. CONSTANTA  
BD. TOMIS NR. 145 
TEL/FAX 0241660455