Anunţ angajare!
iulie 19, 2013
A XI-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A OAMGMAMR 2013!
august 8, 2013

ANUNŢ CONCURS!

Anunţul a fost postat pe data de 24 iulie 2013

 

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la data de 7.08 – 9.08 .2013 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante temporar a personalului sanitar din unităţile de învăţământ

 

1. Asistent  medical PL – 2 posturi temporar vacante

Pregătirea de  specialitate: studii absolvite cu diplomă de şcoală postliceală.

– Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unui post pentru pentru personalul contractual din sistemul sanitar, conform art. 7 din Hotărârea nr. 497/2010 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din sistemul sanitar şi Ordinul nr. 467/2010.

– minim şase luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei menţionate.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 7-9 august 2013 la Sediul Primăriei Muncipiului Constanţa şi se va desfăşura după cum urmează:

 

Condiţii de desfăşurare        Selectarea dosarelor de înscriere              Proba scrisă          Interviul candidaţilor admişi

DATA                                                 5.08.2013                                                     7.08.2013                       9.08.2013

ORA                                                       12.00                                                                  10.00                                 14.00

LOCUL                                              Primăria Constanţa                             Primăria Constanţa            Primăria Constanţa

În vederea participării la concurs până la data de 2 august 2013, candidaţii vor depune la camera 218  (la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, bdul Tomis nr. 51 ) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere (se  găseşte la camera 218);

b) copia  actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale  individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

g) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

h) adeverinţa din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, reavizat şi în termen de valabilitate;

j) asigurare de mapraxis valabilă;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la litera e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de  la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia aferentă posturilor este afişată la sediul instituţiei (bdul Tomis nr. 51).

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8.00 şi 12.00 de la Serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488.137.

 

Secretar,

Ilina Mirela

 

BIBLIOGRAFIE

pentru evaluarea cunoştinţelor profesionale ale asistenţilor medicali generalişti

 

1. L. Titircă – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, editura Viaţa Medicală Românească, 1995

2. L. Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze – Editura medicală, Bucureşti 2001

3. C. Marcean; V. Mihăilescu – Puericultura şi pediatrie – Editura R.C.R. Print, 2004

4. F. Chiru; G. Chiru; L. Moraru – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos – Editura Cison, 2001

5. C. Bocarnea – Boli infecţioase şi epidemiologice – Editura Info-team, 1999

6. S. Daschievici; M. Mihăilescu – Chirurgie – Editura Medicală, 2002

7. C. Borundel – Manual pentru cadre medii – Editura Medicală, 2000

8. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România din 9 iulie 2009

9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

10. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 916 din septembrie 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea, supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale

11. Ordinul nr. 653 din 25 septembrie 2001 al ministrului sănătăţii şi familiei privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu modificările şi completările ulterioare

12. Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr.  5.298/1.668/2011 publicată în Monitorul Oficial 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Şef  Serviciu Medicină Şcolară,

Dr. Ortanza Dancă