Date importante – examen de grad principal sesiunea octombrie 2019


Anuntul a fost postat pe data de 23.09.2019.

Date importante – examen de grad principal sesiunea octombrie 2019

Examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sesiunea octombrie 2019 va fi organizat în perioada 24 – 25 octombrie 2019, astfel:
24.10.2019 – examen pentru asistenţii medicali generalişti, surori medicale, oficianti medicali;
25.10.2019 – examen pentru asistenţi medicali – alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti.

Examenul de grad principal se organizeaza pentru: asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.

Inscrierea asistentilor medicali la examenul de grad principal se va face la sediul Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta din Aleea Lacramioarei nr.1, in perioada 01-15.10.2019, de luni pana joi, intre orele 09.00-15.00 si vineri intre orele 09.00-12.00, pentru toate specialitatile.
Extras din Ord. M.S.nr.1137/2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.18
(1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt titulari ai cerificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sanatatii sau sunt absolvenţi cu diploma/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
– şcoală postliceală sanitară;
– liceu sanitar;
– colegiu medical universitar;
– facultate de medicina/de asistenţă medicală/de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.
În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare ale anexei nr.1 la Ordinul M.S. nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr.1 din Ordinul M.S. nr.1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalist, moase si asistenti medicali, pot participa si asistentii medicali generalist, asistentii medicali de pediatrie, asistentii medicali de farmacie, asistentii medicali de laborator si asistentii medicali de igiena care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică, de farmacie.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art.19
(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu datele de contact;
b) declaratie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre OAMGMAMR, conform anexei nr.5;
c) copia actului de identitate valabil pana la data sustinerii examenului;
d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sanatatii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a).
La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
e) copia atestatului de echivalare, după caz;
f) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
g) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
(i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulate in specialitatea in care a profesat cu titlul de sora medicala/oficiant medical (M) si asistent medical, in cazul in care a dobandit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (Pl, SSD sau S);
(ii) conditiile de incadrare si de durata precizate pentru situatiile prevăzute la art. 18 alin. (2);
h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
i) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificarile ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificarile ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

TAXA DE PARTICIPARE LA EXAMEN SE VA ACHITA DUPA VERIFICAREA DOSARULUI

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant

• Suma se va plati in contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
• Pe documentul de plata platitorul va mentiona „Suma de participare examen grad principal 2019” .

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019

Până la această data, nu avem informații privind eventualele derogări de la condiția de vechime.

Locaţia unde se va desfăşura examenul va fi stabilită şi anunţată ulterior, în funcţie de numărul de înscrişi.

 

OAMGMAMR filiala CONSTANȚA recomandă candidaților la examenul de grad principal sesiunea octombrie 2019 urmatoarele:

Recomandări cu privire la documentele ce atestă experienţa profesională în specialitate pentru examenul de grad:
1. Adeverinţa, semnată şi ştampilată de reprezentantul angajatorului, trebuie să ateste experienţa profesională de minim 5 ani cumulată de candidat şi să conţină următoarele menţiuni: funcţia şi specialitatea (de exemplu, asistent medical generalist sau asistent medical de farmacie etc.), durata de exercitare a profesiei şi tipul de normă de muncă (8 ore – normă întreagă sau 4 ore – jumătate de normă etc.).
– Se vor menţiona, de asemenea, perioadele de suspendare ale contractului individual de muncă, respectiv perioadele în care nu s-a exercitat profesia motivat de concediu pentru îngrijirea copilului, concediu fără salariu etc.

2. La calculul experienței profesionale de minim 5 ani se vor lua în considerare și perioadele în care candidatul a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant sanitar, dacă acesta și-a completat, ulterior, studiile în aceeași specialitate.

3. Asistenţii medicali/moaşele care la data susţinerii examenului de grad principal exercită profesia în sector privat vor ataşa adeverinţei ce atestă experienţa profesională un Raport per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de reprezentantul angajatorului.

4. În situaţia în care angajatorul nu poate elibera adeverinţa, întrucât a intrat în procedură de lichidare, desfiinţare sau nu mai funcţionează, adeverinţa se poate solicita de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța. Recomandăm să solicitaţi din timp documentul de la ITM, deoarece acesta NU se eliberează pe loc.

5. Recomandăm ca adeverinţa ce atestă experienţa profesională să nu fi fost emisă mai devreme de data de 15 septembrie 2019, inclusiv, adică între data emiterii şi data ultimei zile de înscriere să nu fie mai mult de 30 de zile lucrătoare, cu excepţia adeverinţelor emise de ITM.

6. Candidatii care au promovat examenul pentru obţinerea specializării în radiologie, laborator, BFT şi nutriţie, trebuie să facă dovada încadrării, în condiţiile legii, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani, în funcţia de asistent medical, în serviciile de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică sau igienă şi sănătate publică, pentru înscrierea la examenul de grad principal.

7. Candidaţii care au dobândit experienţă profesională în străinătate, fac dovada acestei experiențe cu copii legalizate şi traduceri legalizate ale documentelor emise de autoritatea competentă, documente din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei și înregistrarea în organismul profesional al statului în care s-a exercitat profesia.

8. Concurenţii care au desfăşurat activităţi de voluntariat conform Legii nr.78/2014, fac dovada experienței profesionale prin contractul de voluntariat şi certificatul de voluntariat, documente emise de organizaţia gazdă. Legea 78/2014, care recunoaște voluntariatul ca experiență profesională, a intrat în vigoare începând cu data de 26 iulie 2014.

Potrivit dispozițiilor art. 18 ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul MS nr.1137/2018, constituie experiență profesională „exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză” (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei etc.).