Regulament

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7

CAPITOLUL V
Dispoziţii comune privind circuitul documentelor şi registrele organizaţiei

    ART. 30
(1) Documentele ce vin din afara OAMGMAMR se înregistrează la Secretariatul general şi se transmit spre analiză şi direcţionare preşedintelui filialei sau preşedintelui OAMGMAMR, după caz.
(2) Circuitul documentelor în interiorul organizaţiei de la preşedinte, Biroul executiv sau Biroul consiliului judeţean către celelalte departamente, compartimente de specialitate, subalterni direcţi, dar şi în sens invers se face numai prin intermediul Secretariatului general, care va proceda la înregistrarea şi transmiterea acestora mai departe.
(3) Expedierea documentelor OAMGMAMR către alte instituţii, organizaţii, autorităţi, persoane fizice sau juridice se face numai prin intermediul Secretariatului general, după înregistrarea şi semnarea acestora de către preşedinte.
ART. 31
Registrele organizaţiei
(1) Registrele OAMGMAMR sunt următoarele:
a) Registrul general de intrare şi ieşire a corespondenţei;
b) Registrul de hotărâri ale organelor de conducere ale organizaţiei, organizat pe secţiuni, în funcţie de organul de conducere de la care provin, numerotat în ordine cronologică;
c) Registrul de arhivă, în care se vor înregistra lucrările, dosarele aflate în arhiva organizaţiei;
d) registrele de procese-verbale.
(2) Registrele vor fi numerotate şi ştampilate, iar la sfârşitul fiecărui an se vor întocmi procese-verbale de închidere, contrasemnate de secretarul Biroului consiliului, respectiv al Biroului executiv.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

    ART. 32
Prezentul regulament a fost adoptat de către Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7