Regulament

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7

ART. 26
(1) Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte, nominalizat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, şi sub directa coordonare a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care este publicat;
b) organizează centre de pregătire lingvistică necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali şi moaşe, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
c) colaborează cu instituţii/autorităţi furnizând informaţii specifice profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.
(2) Departamentul este condus de un şef de departament care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) coordonează întreaga activitate privind funcţionarea şi actualizarea permanentă a programului informatic privind realizarea Registrului naţional unic la nivel de filiale şi naţional;
b) asigură implementarea sistemului informaţional necesar funcţionării OAMGMAMR, precum şi evidenţa membrilor filialei, după caz;
c) întocmeşte anual un raport de activitate, privind stadiul implementării Registrului naţional unic la nivel de filiale şi naţional;
d) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.
ART. 27
(1) Departamentul financiar-contabil funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui la nivel OAMGMAMR naţional şi a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei şi a celorlalte lucrări financiar-contabile;
b) asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile conform legislaţiei în vigoare;
c) asigură gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul OAMGMAMR şi, după caz, dispune utilizarea acestora în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului de activitate în limita competenţelor stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR, după caz, de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.
(2) Departamentul financiar-contabil este condus de un şef de departament, cu studii superioare economice, autorizat în domeniul financiar-contabil, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) asigură, organizează şi gestionează în mod eficient integritatea întregului patrimoniu al organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu normele sau reglementările interne ale organizaţiei;
c) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
e) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;
f) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul organizaţiei şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi ori de câte ori preşedintele OAMGMAMR o cere;
h) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
i) organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;
j) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat, controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti, cât şi sub aspectul securităţii acestora;
k) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
l) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
m) efectuează analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă Biroului executiv al OAMGMAMR;
n) avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli – venituri, bilanţ;
o) răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
p) contabilizează facturile emise;
q) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia organizaţiei faţă de bugetul de stat, fondurile speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;
r) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.
ART. 28
(1) Comisia Naţională de Control Financiar este condusă de un preşedinte cu studii superioare de specialitate în domeniul financiar-contabil.
(2) Comisia Naţională de Control Financiar este compusă din 3 reprezentanţi care au studii de specialitate în domeniul financiar-contabil.
(3) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar vor fi propuşi de preşedintele acesteia spre validare nominală de către Biroul executiv al OAMGMAMR.
(4) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar nu pot îndeplini funcţii similare în alte comisii.
(5) Nu pot fi membri ai Comisiei Naţionale de Control Financiar rudele membrilor Biroului executiv şi ale personalului salariat al OAMGMAMR până la gradul al patrulea inclusiv.
(6) Comisia Naţională de Control Financiar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare elaborat de Biroul executiv şi aprobat de Consiliul Naţional.
ART. 29
(1) Secretariatul general funcţionează sub directa coordonare a secretarului naţional, la nivelul OAMGMAMR naţional şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Secretariatul general îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură înregistrarea, evidenţa primară şi circulaţia cererilor adresate organizaţiei, a documentelor şi a lucrărilor organizaţiei, activitatea de arhivă, de expediţie, de protocol, precum şi realizarea unor servicii auxiliare necesare îndeplinirii atribuţiilor OAMGMAMR;
b) asigură aprovizionarea cu materiale de birotică şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii;
c) asigură respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.
(2) Secretariatul general este condus de un şef de departament care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează adresele, cererile, petiţiile, sesizările adresate OAMGMAMR pe care le înaintează preşedintelui (secretarului naţional) spre direcţionare în vederea soluţionării;
b) întocmeşte şi păstrează agenda telefonică a organizaţiei, asigurând serviciul apelurilor telefonice;
c) înregistrează şi centralizează evidenţa adreselor, petiţiilor, sesizărilor, lucrărilor înaintate de departamentele, compartimentele de specialitate;
d) înregistrează, pregăteşte şi expediază corespondenţa OAMGMAMR organelor competente şi petiţionarilor;
e) execută lucrările de secretariat şi tehnoredactare aferente activităţii organizaţiei;
f) întocmeşte şi ţine registrele necesare în activitatea organizaţiei;
g) execută lucrările de arhivă a documentelor organizaţiei;
h) asigură activitatea de protocol din cadrul organizaţiei şi se ocupă de formalităţile legate de deplasarea în ţară sau în străinătate a preşedintelui sau reprezentanţilor organizaţiei;
i) asigură protocolul organizaţiei în relaţiile cu persoanele şi instituţiile din ţară şi străinătate, primirea şi însoţirea delegaţiilor străine;
j) întocmeşte referatele de necesitate şi răspunde de achiziţionarea materialelor de birotică şi a altor materiale;
k) întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia aferentă achiziţiilor publice;
l) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
m) elaborează regulamentul de funcţionare al structurilor interne ale departamentelor;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu stabilite de şefii ierarhici.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7