Regulament

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7

ART. 18
În cadrul Departamentului profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei funcţionează:
a) Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare;
b) Compartimentul standardizare;
c) Compartimentul recunoaşteri calificări;
d) Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti;
e) Comisia de specialitate a moaşelor;
f) comisii de specialitate pentru asistenţii medicali.
ART. 19
(1) Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, iar Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă, sub directa coordonare a preşedintelui la nivelul filialei judeţene/a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) acordă credite conform Programului naţional de educaţie medicală continuă;
b) elaborează şi propune Biroului executiv al OAMGMAMR metodologii de organizare şi desfăşurare a programelor de educaţie medicală continuă;
c) monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie medicală continuă;
d) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la iniţierea şi promovarea formelor de educaţie medicală continuă, în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;
e) organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie medicală continuă;
f) analizează şi verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;
g) organizează evidenţa certificatelor de credite eliberate de OAMGMAMR naţional filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti;
h) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la susţinerea activităţii şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.
(3) Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie medicală continuă;
b) organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie medicală continuă;
c) analizează şi verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;
d) organizează evidenţa certificatelor de credite eliberate;
e) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
f) furnizează Comisiei Naţionale de Educaţie Medicală Continuă datele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c) – g).
(4) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de acestea.
ART. 20
(1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie funcţionează sub directa coordonare a Biroului executiv la nivel naţional şi Comisia teritorială de etică şi deontologie, sub directa coordonare a Biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.
(2) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie este compusă din preşedinte şi 4 membri nominalizaţi de Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.
ART. 21
(1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMGMAMR a prevederilor Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin Hotărârea nr. 2/2009, denumit în continuare Codul de etică şi deontologie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, denumit în continuare Statut, şi ale prezentului regulament;
b) monitorizează membrii împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
c) judecă abaterile săvârşite de membrii OAMGMAMR în exercitarea funcţiei elective şi propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi ale Statutului;
d) soluţionează conflictele ivite între membrii OAMGMAMR şi filiale, precum şi conflictele ivite între filialele OAMGMAMR;
e) propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului şi ale Codului de etică şi deontologie;
f) întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată.
(2) Comisia teritorială de etică şi deontologie îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMGMAMR a prevederilor Codului de etică şi deontologie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului şi ale prezentului regulament;
b) monitorizează membrii împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
c) soluţionează contestaţiile depuse împotriva sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.
ART. 22
(1) Lucrările comisiei se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 4 membri.
(2) Lucrările comisiei se consemnează în registrul de procese-verbale, care se numerotează şi se ştampilează pe fiecare filă.
(3) Deciziile comisiei se iau de regulă prin consens sau cu majoritatea simplă a voturilor, după caz, şi se consemnează în registrul de procese-verbale al comisiei.
(4) Sub sancţiunea nulităţii absolute deciziile comisiei se semnează de către membrii prezenţi ai acesteia.
(5) Comisia de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.
ART. 23
(1) Activitatea centrului teritorial de informare legislativă constă în asigurarea accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la informaţiile privind legislaţia în domeniu.
(2) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti vor desemna câte o persoană pentru organizarea activităţii centrului naţional/teritorial de informare legislativă.
ART. 24
Accesul la informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul organizaţiei de către secretarul Biroului consiliului judeţean;
b) publicare în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi pe pagina de internet proprie;
c) consultarea lor la sediul instituţiei, în spaţii special destinate acestui scop.
ART. 25
(1) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel naţional şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuţii:
a) stabileşte contacte şi asigură schimbul de informaţii referitoare la activitatea OAMGMAMR cu alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale;
b) promovează imaginea organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi iniţiază demersurile necesare punerii în practică.
(2) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale este condus de un şef de departament, cu pregătire de specialitate în domeniu, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) monitorizarea presei scrise şi audiovizuale;
b) administrarea site-ului OAMGMAMR, www.oamr.ro;
c) redactarea materialelor pentru revista “Ars medica”, editarea revistei şi asigurarea difuzării acesteia, precum şi elaborarea altor publicaţii: buletine informative, anuarul membrilor, broşuri promoţionale;
d) formularea răspunsurilor pentru mesajele primite din partea membrilor OAMGMAMR pe e-mailul organizaţiei şi/sau redirecţionarea acestora către compartimentele/departamentele de specialitate;
e) iniţierea unor proiecte comune cu organizaţii în colaborare cu celelalte departamente şi organizarea/iniţierea unor întâlniri între reprezentanţii acestora şi membrii Biroului executiv;
f) preluarea şi prelucrarea informaţiilor, permanent, de interes pentru membrii OAMGMAMR/public din partea celorlalte departamente şi aducerea lor la cunoştinţa membrilor/publicului prin mijloacele specifice mai sus menţionate;
g) propunerea acţiunilor de promovare a imaginii organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi iniţierea demersurilor necesare punerii în practică;
h) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7