Regulament

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7

CAPITOLUL IV
Structura şi atribuţiile departamentelor/compartimentelor din cadrul OAMGMAMR

    ART. 11
(1) La nivelul Consiliului Naţional funcţionează:
a) departamente/compartimente de specialitate, precum şi Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, Comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali, Comisia Naţională de Etică şi Deontologie, Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, Comisia Naţională de Control Financiar, precum şi alte comisii propuse de Biroul executiv;
b) departamente/structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul resurselor umane, managementul dezvoltării instituţionale, domeniul legislaţiei, educaţie continuă.
(2) Structura organizatorică internă a OAMGMAMR se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile Statutului şi ale prezentului regulament.
(3) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti pot adopta o structură organizatorică în concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.
(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.
ART. 12
(1) Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:
a) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei;
b) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă;
c) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Etică şi Deontologie;
d) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale;
e) Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
f) Departamentul financiar-contabil;
g) Comisia Naţională de Control Financiar;
h) Secretariatul general.
(2) La nivelul structurii centrale a OAMGMAMR, în subordinea directă a preşedintelui, funcţionează consilieri, precum şi structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul dezvoltării instituţionale, managementul resurselor umane, legislaţie, educaţie continuă, aprobate de Biroul executiv.
ART. 13
(1) Departamentele sunt conduse de un şef de departament şi se află în coordonarea directă a unuia dintre membrii Biroului executiv al OAMGMAMR, respectiv Biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.
(2) Desemnarea şefilor departamentelor, compartimentelor, comisiilor de specialitate se face de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, şi se aprobă nominal de către Consiliului Naţional/judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
ART. 14
În funcţie de ponderea şi de volumul lucrărilor, şeful de departament propune spre aprobare conducerii organizaţiei structura de personal necesară funcţionării departamentului, face propuneri nominale pentru ocuparea structurilor din cadrul departamentului.
ART. 15
(1) Compartimentele de specialitate sunt subordonate din punct de vedere ierarhic şefului de departament şi sunt conduse de către un şef de compartiment.
(2) Şeful de compartiment, după caz, coordonează şi răspunde de activitatea comisiilor de specialitate aflate în structura compartimentului.
ART. 16
(1) Comisiile de specialitate se întrunesc în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie.
(2) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul organizaţiei proprii sau din afara acesteia.
ART. 17
(1) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv la nivel naţional al OAMGMAMR şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
b) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;
c) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
d) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
e) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
f) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;
g) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi alte state;
h) colaborează, la solicitarea Biroului executiv, cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la elaborarea standardelor de practică profesională, în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare;
i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la activitatea de avizare privind înfiinţarea cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;
j) avizează fişa posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
k) iniţiază şi susţine programe de informare, cunoaştere de către membrii săi a drepturilor profesionale;
l) verifică şi validează legalitatea calificărilor obţinute în străinătate, în conformitate cu dispoziţiile legale;
m) elaborează şi publică în colaborare cu Departamentul comunicare, relaţii publice şi relaţii internaţionale, precum şi cu Secretariatul general anuarul membrilor OAMGMAMR;
n) ţine evidenţa membrilor autorizaţi, a celor împotriva cărora s-au dispus ori li s-a retras calitatea de membru sau au fost suspendaţi temporar din această calitate.
(2) Departamentul este condus de un şef de departament, asistent medical principal, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) coordonează şi controlează activitatea structurilor aflate în componenţa departamentului;
b) stabileşte atribuţiile structurilor organizatorice ale departamentului;
c) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
d) elaborează Regulamentul de funcţionare al structurilor interne ale departamentului;
e) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de specialitate şi compartimentelor din cadrul departamentului;
f) propune componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul departamentului;
g) verifică şi validează legalitatea calificării obţinute în străinătate, prin verificarea diplomelor şi certificatelor;
h) colaborează cu Departamentul de jurisdicţie profesională, etică şi deontologie pentru monitorizarea membrilor cărora li s-a eliberat avizul de liberă practică, membrilor împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
i) asigură respectarea de către asistenţii medicali a criteriilor de calitate profesională;
j) asigură supravegherea şi controlul respectării legislaţiei de către toate unităţile sanitare publice sau private, de către asistenţii medicali din aceste unităţi, la cererea Ministerului Sănătăţii;
k) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii între comisiile de specialitate din cadrul departamentului şi celelalte comisii de specialitate care funcţionează la nivelul OAMGMAMR;
l) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii în domeniul recunoaşterii calificărilor/autorizării temporare privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, cu Ministerul Sănătăţii, după caz, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi alte autorităţi competente ale altor state;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7