Regulament

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7

CAPITOLUL III
Atribuţii de competenţa Consiliului Naţional, Biroului executiv, preşedintelui, preşedintelui de onoare OAMGMAMR, preşedintelui OAMGMAMR al consiliului judeţean/consiliului municipiului Bucureşti

    ART. 9
Organele de conducere la nivel naţional ale OAMGMAMR: Consiliul Naţional, Biroul executiv, preşedintele, preşedintele de onoare, preşedintele consiliului judeţean/consiliului municipiului Bucureşti îndeplinesc, în afara atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi Statutul OAMGMAMR, şi următoarele atribuţii:
1. Consiliul Naţional:
a) analizează şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) aprobă strategia OAMGMAMR;
c) promovează interesele membrilor OAMGMAMR în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
d) aprobă regulamentele şi normele interne elaborate de Biroul executiv;
e) aprobă fişa-cadru a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
f) aprobă proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, la propunerea Biroului executiv;
2. Biroul executiv:
a) aprobă Regulamentul intern, Regulamentul de analiză şi proiectare a posturilor, Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale, Regulamentul de recrutare, selectare şi angajare a personalului, Regulamentul de salarizare şi alte drepturi de personal pentru personalul din cadrul aparatului propriu al OAMGMAMR şi alte regulamente interne;
b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului executiv al OAMGMAMR;
c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al OAMGMAMR;
d) ia decizii în situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, pe care ulterior le va supune spre aprobare/validare Consiliului Naţional;
e) aprobă componenţa nominală a membrilor comisiilor de specialitate;
f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiilor şi a tematicilor de cursuri, examene, de acordare de competenţe şi de grade profesionale, pentru asistenţi medicali, moaşe şi asistenţi medicali;
g) aprobă criteriile şi standardele privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate;
h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la elaborarea contractului-cadru, privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestora;
3. preşedintele, preşedintele de onoare:
a) aprobă structura de personal a aparatului propriu al OAMGMAMR;
b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului executiv al OAMGMAMR.
ART. 10
Consiliul judeţean/Consiliul municipiului Bucureşti aprobă Regulamentul intern şi alte regulamente şi norme interne privind recrutarea, selectarea, angajarea personalului, salarizarea şi alte drepturi de personal pentru personalul din aparatul propriu, cu respectarea cadrului general stabilit la nivelul structurii naţionale.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7