Regulament

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

    ART. 1
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.
(2) OAMGMAMR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii.
(3) OAMGMAMR cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în condiţiile legii.
(4) Activităţile asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu OAMGMAMR.
(5) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 îşi exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR, avizat anual.
(6) Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 2
Sigla organizaţiei OAMGMAMR va fi aplicată pe toate actele emise de OAMGMAMR atât la nivel naţional, cât şi judeţean, cu menţionarea filialei, a sediului acesteia şi a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.
ART. 3
Sediul central al OAMGMAMR este în Bucureşti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1. Sediul filialelor judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru filiala municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL II
Patrimoniul OAMGMAMR. Veniturile şi cheltuielile

    ART. 4
(1) OAMGMAMR are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.
(2) Patrimoniul OAMGMAMR este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.
(3) În exercitarea drepturilor sale, OAMGMAMR posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
ART. 5
(1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la nivel de filială, de Biroul Consiliului, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei financiare în vigoare.
ART. 6
Organizarea şi conducerea activităţii contabile se asigură de către personal specializat atât la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor, care au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 7
(1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii lunare;
c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, în condiţiile legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;
f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Cheltuielile OAMGMAMR sunt reprezentate de sumele ori valorile plătite sau de plătit, aferente activităţii desfăşurate.
ART. 8
(1) Veniturile şi cheltuielile organizaţiei se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează anual atât la nivelul filialelor, cât şi la nivel naţional şi se aprobă de consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de Consiliul Naţional al OAMGMAMR şi poate suferi rectificări.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7