Informaţii utile

1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA  EXAMENUL DE ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE

sunt prevăzute în Ordinul  Nr. 5249 din 31 august 2011 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2011- 2012, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial nr. 857 din  5 decembrie 2011

Art. 9. ― Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de absolvire la şcoala postliceală – nivel 3 avansat, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august:

înscrierea candidaţilor6 – 10 august 2012
desfăşurarea probei practice13 – 14 august 2012
desfăşurarea probei scrise16 august 2012
afişarea rezultatelor la proba scrisă17 august 2012
depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă17 august 2012
susţinerea proiectului20 – 21 august 2012
afişarea rezultatelor finale22 august 2012

Art. 13. ― Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs, corespunzătoare nivelului de calificare.

2. INFORMAŢII PRIVIND LIMITELE MINIME ALE ASIGURĂRII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL

sunt prevăzute în Ordinul nr. 346 din  8 august 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din 18 august 2006

Limitele minime ale asigurării se exprimă în euro şi sunt următoarele:

1. Pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi; centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, serviciu de ambulanţe: echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
2. Asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare: echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;
3. asistenţi de farmacie: echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

3. CRITERIILE PRIVIND ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA ÎN FUNCŢII, GRADE ŞI TREPTE PROFESIONALE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE DIN SECTORUL SANITAR

sunt prevăzute în Ordinul Nr. 1470 din 20 octombrie 2011, emis de Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 796 din 10 noiembrie 2011

a) Referitor la încadrarea asistenţilor medicali absolvenţi ai învăţământului superior şi promovarea acestora în gradul principal.
Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).
Asistenţii medicali care îndeplinesc condiţiile de mai sus, nu vor susţine examenul de grad principal, fiind promovaţi în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD) cu grad principal, după 3 ani de vechime ca asistent medical cu (S) sau cu (SSD).
b) Referitor la funcţiile de conducere pentru asistentii medicali, criteriile de studii şi vechime sunt urmatoarele:
Pentru asistent medical şef pe unitate:
– Diplomă de licenţă în domeniul medical sau Diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical
– concurs pentru ocuparea postului;
– 5 ani vechime în funcţia de asistent medical;

Pentru asistent medical şef ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, centru de sănătate multifuncţional, şef secţie, şef laborator etc.:
– Diplomă de licenţă în domeniul medical sau Diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical;
– 3 ani vechime în funcţia de asistent medical sau Diplomă de şcoală sanitară postliceala;
– sunt asistenti medicali principali;
– concurs pentru ocuparea postului;
– 5 ani vechime în funcţia de asistent medical

Prezentele criterii nu se utilizeaza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

Actele de studii pe baza carora persoanele respective au ocupat functiile de mai sus, cu respectarea prevederilor legale, pana la data stabilirii acestor criterii sunt si raman valabile pentru ocuparea in continuare a functiilor respective

4. ATENŢIONARE PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011
Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

5. EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII

De asemenea, potrivit art. 281 din Codul penal al României, exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

6. Autorizarea exercitării profesiei

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii  diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

7. Cursuri EMC obligatorii

Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin  participare la cursuri.
De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 5 ani)
Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

8. Excepţii de la EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

9. Reatestarea profesională

ART. 18 din OUG 144/2008 prevede:
(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale – secţiunea Legislaţie